Bel mij terug !

Zorgverzekering: er valt echt iets te kiezen

12 oktober 2020 Bax & van Beek Reacties uitgeschakeld voor Zorgverzekering: er valt echt iets te kiezen

In de komende maanden zal alle Nederlanders worden gevraagd bij welke verzekeringsmaatschappij zij hun zorgverzekering voor het komend jaar willen afsluiten. Rondom de zorgverzekering valt echt iets te kiezen. Het is zinvol een moment te nemen om u hierin te verdiepen.

De basisverzekering voor iedereen verplicht

Iedereen die in Nederland woont of werkt is op grond van de wet verplicht een basisverzekering af te sluiten.

Overheid bepaalt waar u op grond van de verzekering recht op heeft

De centrale overheid bepaalt elk jaar welke medische kosten via de basisverzekering worden vergoed. Grof gesteld geeft de basisverzekering recht op vergoeding van alle direct noodzakelijke, medische zorg.

Verschillende aanbieders en verschillen in premie

Er zijn verschillende verzekeringsmaatschappijen waar u de basisverzekering kunt afsluiten. Elke maatschappij bepaalt zelf de hoogte van de premie. Per maatschappij betalen alle klanten dezelfde premie voor een individuele zorgverzekering, maar tussen de maatschappijen onderling kunnen dus wel verschillen zitten.

Verplicht eigen risico

Alle zorgverzekeringen kennen een verplicht eigen risico. Voor 2021 is dat €385 per verzekerde per jaar. Voor de medische kosten voor kinderen tot 18 jaar betaalt u geen eigen risico. Indien u geconfronteerd wordt met kosten voor medische hulp waar u het eigen risico geacht wordt zelf in een keer te voldoen, dan bieden alle zorgverzekeraars de mogelijkheid om dit eigen risico gespreid over het jaar te betalen.

Veel verzekeraars bieden de mogelijkheid om vrijwillig het eigen risico te verhogen. Dit leidt tot een lagere premie. Of het verstandig is om van deze mogelijkheid gebruik te maken, hangt uiteraard niet alleen af van de vraag of u dat hogere eigen risico gemakkelijk zelf kunt financieren, wanneer u medische hulp nodig heeft, maar ook of u nu al weet of de kans hoog inschat dat u in het komend jaar medische kosten zult hebben.

Acceptatieplicht

Alle verzekeringsmaatschappijen die een basisverzekering aanbieden, zijn verplicht iedereen te accepteren. Dus ook consumenten van wie zeker is dat zij in de komende jaren geconformeerd zullen worden met hoge medische kosten moeten worden geaccepteerd.

Belangrijk: kiezen voor een natura- of voor restitutieverzekering

Een belangrijke keuze bij het kiezen van een basisverzekering is of u kiest voor een natura- of een restitutie verzekering. Wij leggen kort de verschillen uit:

Restitutie verzekering

Bij een restitutie verzekering bepaalt u zelf tot welke zorgaanbieder u zich wendt. Heeft u bijvoorbeeld goede ervaringen met een zorgaanbieder in een ander deel van het land dan kunt u zich door die zorgaanbieder laten behandelen. Óf u betaalt eerst zelf de kosten waarna u deze terugkrijgt van uw verzekeraar, of de verzekeraar betaalt deze zorgaanbieder rechtstreeks.

Natura verzekering

Bij een naturapolis is het de bedoeling dat u zich laat behandelen door een zorgaanbieder waarmee de zorgverzekeraar een overeenkomst heeft. Uw vrijheid om zelf te kiezen door welke dokter u zich laat behandelen is dus beperkter dan bij een restitutieverzekering. Laat u zich toch behandelen door een zorgaanbieder waarmee uw verzekeraar geen samenwerking heeft dan zal een deel van de kosten die deze zorgaanbieder in rekening brengt voor uw eigen rekening blijven.

Aanvullende verzekering

Niet alle medische kosten vallen onder de basisverzekering. De meeste tandartskosten voor kinderen tot 18 jaar vallen onder de basisverzekering. Maar voor 18 jaar en ouder vallen deze kosten niet onder de basisverzekering. Ook kosten voor bijvoorbeeld alternatieve geneeswijze vallen niet onder de basisverzekering. De kosten van fysiotherapie worden slechts in bepaalde situaties door de basisverzekering vergoed.


Voor deze kosten die niet onder de basisverzekering vallen kunt u zich aanvullend verzekeren. Hierbij geldt echter voor de verzekeraar geen acceptatieplicht! 

Wij hebben software om alle verschillen goed in kaart te brengen

De verschillen in voorwaarden en premie tussen de verschillende verzekeraars zijn aanzienlijk. Vaak worden deze op een laat moment bekendgemaakt. Voor een niet deskundige is het bijna niet te doen om al die verschillen tijdig en grondig te verkennen. Ons kantoor beschikt over software die elke dag wordt geactualiseerd. Wij kunnen daardoor de verschillende voor u interessante opties goed in beeld brengen. Interesse? Neem gerust contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst!

Ook voor een AVP is advies wenselijk

12 oktober 2020 Bax & van Beek Reacties uitgeschakeld voor Ook voor een AVP is advies wenselijk

De kosten voor een Aansprakelijkheidsverzekering voor een gezin bedragen per maand minder dan de kosten van één bioscoopkaartje. Toch is het een belangrijke verzekering die ook om een goed advies vraagt!

Wettelijke aansprakelijkheid

Door iets te doen of na te laten kunnen anderen schade lijden. Denk aan de situatie dat u als voetganger zonder goed te kijken oversteekt en een wielrijder komt daardoor te vallen. Of u stoot, wanneer u bij iemand op visite bent, een vaas om die breekt. Dat kan u overkomen, maar ook uw kinderen. Indien u op grond van de wet voor de schade aansprakelijk bent, kan de benadeelde de door hem geleden schade bij u vorderen. Vooral indien er sprake is van letsel kan dit snel om enorme bedragen gaan die de meeste mensen niet zomaar voorhanden hebben. Daarvoor biedt de AVP uitkomst.

Niet alles is verzekerd

De AVP dekt niet alle vormen van aansprakelijkheid. In het algemeen zijn uitgesloten:

 • De schade die u veroorzaakt door of met een motorrijtuig;
 • Schade die opzettelijk is veroorzaakt tenzij veroorzaakt door een kind jonger dan 14 jaar;
 • Schade op uw werk of die te maken heeft met uw eigen bedrijf;
 • Schade die te maken heeft met het niet goed nakomen van een overeenkomst die u met een derde heeft afgesloten (contractuele aansprakelijkheid).

Alleenstaand of gezin?

De hoogte van de premie hangt af van of u een gezin bent of alleenstaand. Hoewel het over relatief kleine premieverschillen gaat, zien we hier in de praktijk toch allerlei misverstanden ontstaan. Wanneer is er sprake van een gezin, wanneer van alleenstaand en wanneer is een “kind” geen kind meer en moet dit een “eigen” AVP afsluiten? Denk bijvoorbeeld aan de volgende situaties:

 • Ouders gaan scheiden maar met een regeling waarbij kinderen deels bij de ene ouder blijven wonen en deels bij de andere ouder.
 • Het kind dat gaat studeren, gaat “op kamers” en komt elk weekend weer thuis (met een zak vuile was) of het kind betrekt een appartement en laat zich in de betreffende gemeente ook inschrijven.
 • Een van de partners of een kind gaat in kader van werk of studie een aantal maanden in het buitenland wonen.

Neem contact met ons op

Vinden er dit soort veranderingen in uw gezin plaats? Informeer ons dan. Wij onderzoeken of er aanleiding is om uw AVP verzekering aan te passen.

Geldzorgen? Maak het bespreekbaar

12 oktober 2020 Bax & van Beek Reacties uitgeschakeld voor Geldzorgen? Maak het bespreekbaar

Wat te doen als inkomsten wegvallen terwijl de lasten gewoon doorbetaald moeten worden? Ons advies: maak deze situatie zo snel mogelijk bespreekbaar.

Vaste lasten niet gemakkelijk te verlagen

Huishoudens in Nederland geven het meeste uit aan wonen (hypotheek of huur) en voeding. Samen zijn deze twee posten bij de meeste mensen al goed voor meer dan 50% van de maandelijkse lasten. Er zijn nog meer kosten waar je niet zo gemakkelijk op kunt bezuinigen. Denk aan verzekeringen, onderwijs, vervoer, zorgkosten en de gemeentelijke belastingen.

Veel huishoudens hebben weinig reserves

Door allerlei oorzaken kunnen inkomsten binnen gezinnen opeens wegvallen, zeker wanneer een van de kostwinners ondernemer is. Nederland telt op dit moment maar liefst 622 duizend huishoudens met een zelfstandige als hoofdkostwinner. Corona is een voorbeeld waardoor onverwacht opeens heel veel zelfstandigen hun inkomen fors zien dalen. Ook overlijden, verbreken van relaties of ziektes zijn in de praktijk veel voorkomende oorzaken van een daling van het gezinsinkomen, terwijl de kosten min of meer gelijk blijven.


Veel gezinnen hebben weinig financiële reserves om zo’n periode op te vangen. Een financiële buffer waarmee een gezin voor een periode van minimaal 3 maanden een sterke inkomensachteruitgang zelf kan opvangen is wenselijk.

Betalingsachterstanden niet laten oplopen

Het is onverstandig om wanneer er eenmaal betalingsachterstanden ontstaan deze te laten oplopen. Betalingsachterstanden leiden over het algemeen tot nieuwe extra kosten – zoals incassokosten, boetes, vertragingsrentes – en kunnen op termijn nog ingrijpendere gevolgen hebben zoals beslaglegging of ontruiming van de woning door een deurwaarder.

Gratis telefoonnummer

Schuldzorgen zijn een breed maatschappelijk probleem. Gemeenten, bedrijven en schuldhulporganisaties hebben daarom het initiatief genomen om te komen tot één ingang waartoe iedereen met schuldzorgen zich anoniem kan wenden. Hiervoor is een gratis telefoonnummer beschikbaar: 0900 – 8115. Door contact op te nemen worden mensen met (dreigende) schuldproblemen direct zo snel mogelijk geholpen om de problemen beheersbaar te maken.

Bij de een kan de oplossing zijn dat bepaalde toeslagen, waarvan onbekend was dat daarop recht bestaat, alsnog worden aangevraagd. Bij een ander kan een oplossing worden gevonden door een pauze te vragen in het betalen van de hypotheeklasten of uitstel van betaling van belasting.


Ons advies

Ons advies is om bij (dreigende) schuldproblemen deze zo snel mogelijk bespreekbaar te maken. Veel bedrijven en overheidsorganisaties hebben inmiddels mogelijkheden om een financieel moeilijke periode te helpen overbruggen. Uiteraard kunt u ook altijd met ons kantoor contact opnemen. Waar mogelijk helpen wij u graag wanneer er achterstanden dreigen in het betalen van bijvoorbeeld verzekeringspremies of hypotheeklasten. Belangrijk in dit soort situaties is dat snel en open met de betreffende banken of verzekeraars wordt gesproken over de tijdelijke problemen. Vaak lukt het dan om samen een oplossing te vinden.

Voorstel verlaging overdrachtsbelasting “starters”

12 oktober 2020 Bax & van Beek Reacties uitgeschakeld voor Voorstel verlaging overdrachtsbelasting “starters”

Op Prinsjesdag kondigde het Kabinet een “cadeautje” aan voor jonge mensen die na 1 januari 2021 een woning kopen. In dit artikel bespreken wij u de hoofdlijnen van het voorstel. Maar met de waarschuwing: het is een voorstel waarvan naar verwachting pas in november 2020 zeker zal zijn hoe de definitieve regeling eruit zal gaan zien.

Overdrachtsbelasting
Wanneer u in Nederland een onroerend goed koopt, betaalt u overdrachtsbelasting. Voor een woning is het tarief op dit moment 2% en voor een bedrijfspand 6%. Indien de overdracht van het onroerend goed via de notaris verloopt, houdt deze in het algemeen de te betalen overdrachtsbelasting in en draagt deze af aan de fiscus.

Wijziging tarieven
Het voorstel van het Kabinet is om de tarieven per 1 januari 2021 aan te passen. De nieuwe situatie zou dan zijn:

 • Het algemene tarief wordt 8% (was 6%);
 • Woningen die door de koper zelf bewoond gaan worden 2%;
 • Vrijstelling van overdrachtsbelasting voor “jonge” kopers (zie hierna).

Kopen om te verhuren
In 2020 betaalt iemand die een woning koopt om deze vervolgens te verhuren 2% overdrachtsbelasting.  Na 1 januari 2021 wordt dit dus 8%. Hetzelfde geldt voor de aankoop van een vakantiewoning. Vindt overdracht van de vakantiewoning voor 31 december 2020 plaats, dan moet 2% overdrachtsbelasting worden betaald. Overdracht vanaf 1 januari 2021 wordt belast met 8% overdrachtsbelasting.

Vrijstelling voor jongeren
Om “starters” op de woningmarkt tegemoet te komen wordt voorgesteld om onder een aantal voorwaarden voor jongeren die een woning kopen de overdrachtsbelasting op 0% te stellen. De voorwaarden hierbij zijn de volgende:

 • De overdracht moet plaatsvinden na 31 december 2020;
 • De woning die wordt gekocht moet bedoeld zijn om zelf als hoofdverblijf te gaan bewonen;
 • De koper moet jonger zijn dan 35 jaar;
 • De koper mag nog niet eerder van deze vrijstelling gebruik hebben gemaakt. (Dat kan nu ook nog niet omdat het een nieuwe regeling betreft die eventueel pas per 1 januari 2021 van kracht wordt).

Belangrijk: hoofdverblijf en leeftijd
In de praktijk is een eerste belangrijke voorwaarde dat de koper zelf de woning als hoofdverblijf gaat gebruiken. Een ouder die voor zijn studerende kind een appartement koopt, voldoet niet aan dit criterium en zal dus na 1 januari 2021 8% overdrachtsbelasting moet betalen.

Een tweede belangrijke voorwaarde is dat de koper jonger is dan 35 jaar. In de praktijk worden woningen vaak gekocht door twee partners. Wat nu wanneer de één 33 jaar is en de ander 36? Het klinkt wat ingewikkeld. Maar in die situatie moet de partner die 35 jaar of ouder is toch overdrachtsbelasting betalen. Indien samen een woning wordt gekocht van €300.000,- waarbij ieder voor de helft van de woning eigenaar wordt, dan zal de jongere partner over zijn/haar aandeel in de woning geen overdrachtsbelasting hoeven te betalen, terwijl de oudere partner over zijn/haar aandeel (€150.000) 2% overdrachtsbelasting moet betalen.

Regeling geldt voor vijf jaar
Het voornemen van de regering is dat deze regeling voor een periode van vijf jaar zal gelden. De regeling moet echter nog door het Parlement worden goedgekeurd. De verwachting is dat pas in de loop van november a.s. zekerheid bestaat of de regeling op deze wijze van kracht wordt.

Bepalend is moment van overdracht
Indien de voorgestelde regeling door het Parlement wordt aangenomen, dan is het moment waarop de eigendomsoverdracht plaatsvindt bepalend en niet het moment waarop de koopovereenkomst wordt afgesloten.  De verwachting is dan ook dat vooral in de laatste maand van dit jaar kopers van woningen die niet voor eigen bewoning bedoeld zijn, de overdracht vóór 31 december 2020 zullen willen laten plaatsvinden, terwijl jongeren de overdracht juist naar het nieuwe jaar zullen willen verplaatsen.

Plannen? Blijf met ons in contact
De Raad van State heeft inmiddels een kritisch oordeel over dit voornemen van het Kabinet uitgebracht. Dit kan ertoe leiden dat het voorstel in de komende weken op onderdelen wordt aangepast. Heeft u plannen om een woning te kopen? Informeer ons daar dan over. Wij kunnen u dan direct informeren over eventuele aanpassingen in de plannen, zodat u bij uw verdere besluiten hiermee rekening kunt houden. Afhankelijk van de definitieve regeling kan het u duizenden euro’s aan overdrachtsbelasting schelen of u de overdracht van de woning vóór of na 31 december 2020 laat plaatsvinden.

Nieuwe fietssleutel?

26 augustus 2020 Bax & van Beek Reacties uitgeschakeld voor Nieuwe fietssleutel?

Er komen steeds mooiere maar ook duurdere fietsen op de markt. Hoewel exacte cijfers niet bekend zijn, gaan de beste schattingen toch uit dat op jaarbasis circa een half miljoen fietsen worden gestolen. De belangstelling om deze fietsen te verzekeren tegen diefstal groeit mede daardoor.

Wel of niet op slot

De verzekeringsmaatschappijen eisen natuurlijk dat de bezitter die zijn fiets tegen diefstal wil verzekeren zorgvuldig met de fiets omgaat en binnen redelijke grenzen alles doet om diefstal te voorkomen. Bijvoorbeeld door de fiets op slot te zetten. Om te kunnen bewijzen dat de fiets ten tijde van de diefstal op slot stond, zal na een diefstal de verzekeraar vaak om toezending van twee fietssleutels vragen: de sleutel die voor de fiets werd gebruikt en de reservesleutel.

Wijziging reservesleutel doorgeven

Bij de betere sloten hebben de sleutels een unieke code. Na een diefstal waarbij de fiets niet op slot stond, kan de eigenaar besluiten om nog snel een extra reservesleutel te laten maken om, wanneer de verzekeraar daarom vraagt, twee fietssleutels te kunnen opsturen en daarbij aan te geven dat de fiets “echt” op slot stond.


Om dit te voorkomen eisen bepaalde verzekeraars dat nadat een reservesleutel is gemaakt, de unieke code direct aan de verzekeraar wordt opgegeven. Dat betekent dus dat het kan gebeuren dat iemand een van zijn fietssleutels verliest en besluit voor de zekerheid een extra reservesleutel te laten maken. Geeft hij na ontvangst van deze nieuwe sleutel de code niet gelijk door aan de verzekeraar en wordt maanden later zijn fiets gestolen, dan kan de verzekeraar dus niet goed nagaan of de extra sleutel voor of na de diefstal is gemaakt. En dus is er geen zekerheid of de fiets ten tijde van de diefstal nu wel of niet op slot stond.

In zo’n situatie kan het gebeuren dat de verzekeraar terecht mag weigeren de schade als gevolg van de diefstal uit te keren.

Handdoek over de bagage is niet voldoende

26 augustus 2020 Bax & van Beek Reacties uitgeschakeld voor Handdoek over de bagage is niet voldoende

Voorzichtig gaan veel mensen weer denken aan de mogelijkheid om in de komende weken toch op vakantie te gaan. Velen kiezen voor een reis met de auto, opdat wanneer corona weer de kop opsteekt, snel met de terugreis kan worden begonnen. In dit artikel een paar tips.

Reisverzekering belangrijker dan ooit

Bij vakanties, zeker in het buitenland, is een reisverzekering belangrijk. Uiteraard niet alleen voor de schade die aan de bagage kan ontstaan, maar ook voor de medische kosten die kunnen ontstaan door ziekte of ongeval in het buitenland. Niet altijd worden deze medische kosten volledig vergoed door de zorgverzekering die vrijwel iedereen heeft. Daarnaast kunt u door ziekte of ongeval te maken krijgen met extra reis -en verblijfkosten van u zelf en uw naasten. Ook deze kunnen fors in de papieren lopen en worden niet vergoed door de zorgverzekering.

Angst voor schade door corona zit er fors in. Ook bij verzekeraars

Verzekeringsmaatschappijen zijn zich zeer bewust van de grote financiële gevolgen die kunnen optreden wanneer hun verzekerden in het buitenland te maken krijgen met de gevolgen van het coronavirus. Als financieel adviseur zien we dat veel aanbieders inmiddels hun verzekeringsvoorwaarden aanpassen. De vergoeding van bepaalde schades wordt uitgesloten of het maximale bedrag wordt beperkt.


Als vuistregel kan worden aangenomen dat hoe lager de premie is hoe groter de beperkingen zijn die de verzekeraar in zijn voorwaarden heeft aangebracht. Op zichzelf hoeft dat geen belemmering te zijn om zo’n “goedkope” verzekering af te sluiten, mits u maar goed inzicht heeft in deze beperkingen en deze mogelijk voor uw specifieke situatie niet relevant zijn.

Ons advies is dus om in deze tijd niet zonder een goede reisverzekering op vakantie te gaan en ons kantoor goed te laten kijken naar welke voorwaarden precies van toepassing zijn.

Bagage in de auto

Naar verwachting kiezen extra veel mensen dit jaar voor een vakantie per auto. Onderweg zal er vaak “even” gepauzeerd worden in een wegrestaurant. Uiteraard neem je dan niet alle bagage mee het restaurant in. Daarom leggen mensen snel even snel een badlaken over de bagage zodat van buitenaf niet te zien is wat er allemaal precies aan bagage ligt. Wanneer er bij terugkomst van de snelle lunch dan toch sprake is van inbraak in de auto, dan moet u niet verbaasd zijn, wanneer de reisverzekeraar deze schade niet wil vergoeden en daarbij stelt dat u onvoldoende zorgvuldig bent geweest. In de verzekeringsvoorwaarden is bijna altijd opgenomen dat er alleen recht is op schadevergoeding indien er sprake is van “voldoende voorzichtigheid” om schade te voorkomen.

Het toedekken van de bagage met handdoeken wordt niet beschouwd als “voldoende voorzichtigheid” wanner contouren van de bagage zichtbaar blijven. Ook de auto onbeheerd laten in plaats van ‘apart van elkaar’ eten wordt vaak gezien als een gebrek aan voorzichtigheid.

Bijzondere sporten

Nog een advies. Gaat u tijdens de vakantie ‘bijzondere activiteiten’ doen zoals diepzeeduiken, paragliden, bergbeklimmen, etc. laat ons dat dan weten, want ook hierin hanteren verzekeringsmaatschappijen verschillende voorwaarden.

Het energiezuinig maken van uw woning

26 augustus 2020 Bax & van Beek Reacties uitgeschakeld voor Het energiezuinig maken van uw woning

De motieven om voor duurzaamheid te kiezen verschillend nogal. In dit artikel kort een aantal aandachtspunten bij de afweging om wel of niet te investeren om uw woning duurzamer te maken.

Energielabel bij verkoop verplicht

Sinds enkele jaren geldt de wettelijke verplichting voor een “definitief energielabel” wanneer een woning voor verkoop wordt aangeboden. Dit energielabel laat zien hoe energiezuinig een huis is. Woningen met een A-label zijn het energiezuinigst, woningen met een G-label het minst energiezuinig.


Verstandige kopers houden bij het bepalen van de prijs die zij willen betalen voor een woning, rekening met hoe energiezuinig de woning is. Immers de kosten van energie vormen een relevant onderdeel van de maandelijkse woonlasten. Een niet energiezuinige woning noodzaak dan al snel te investeren om de woning energiezuinig te maken.

Meerdere redenen om de woning duurzaam te maken

De drie meest voorkomende redenen voor verduurzamen zijn:

 1. De wens om een bijdrage te leveren aan een duurzame samenleving.
 2. De verwachting rendement te behalen doordat op termijn de besparingen die bereikt worden door het energiezuinig maken van de woning, veel hoger zijn dan de kosten die voor deze maatregelen zijn gemaakt.
 3. Het verhogen van het comfort van de woning.

Bij nieuwbouw en verbouw

Het moment waarop de woning wordt gebouwd is natuurlijk het ideale moment om direct de maatregelen te nemen om de woning energiezuinig te maken. Ook een verbouwing van een bestaande woning is een goed moment daar verduurzaming in mee te nemen.

Toch zijn er, wanneer u niet verbouwt, relatief eenvoudige maatregelen te treffen die de woning al een stuk energiezuiniger maken. Dat kan dan in kleine stappen waarbij er een zekere volgorde kan worden aangehouden van zaken die de grootste besparing opleveren.

Kosten kunnen verschillend gefinancierd worden

De maatregelen om de woning te verduurzamen vragen om een investering. Vaak kan al heel veel bereikt worden met bedragen die variëren tussen de €10.000,- en €20.000,-.

Over de manier waarop u dit kunt financieren, kunnen wij u advies geven. Er zijn niet alleen de nodige subsidieregelingen, maar ook binnen de bestaande hypotheek zijn misschien mogelijkheden om een bedrag hiervoor op te nemen. Wij kijken daarbij of het voor u aantrekkelijker is een dergelijk bedrag via een hypothecair krediet dan wel via een consumptief krediet te lenen.

Download gratis rapport van uw eigen woning

U kunt gratis online een rapport laten opstellen waarin voor specifiek uw woning aanbevelingen worden gedaan om uw woning te verduurzamen. U hoeft alleen uw huisnummer en postcode op te geven. Het rapport wordt alleen aan u verzonden. U hoeft dus niet “bang” te zijn dat na invulling van het rapport vervolgens allemaal bedrijven u gaan benaderen om uw woning te verduurzamen. U kunt uw eigen rapport aanvragen via de volgende link: https://duurzaamheidsprofiel.nl

Meer informatie? Wij helpen u graag

Wilt u eens uitgebreider met ons van gedachten wisselen over de mogelijkheden om uw woning te verduurzamen en met welke bedrijven onze relaties goede ervaringen hebben gehad? Neem dan contact met ons op. We helpen u graag.

Stevige juridische bescherming voor fietsers in het verkeer

26 augustus 2020 Bax & van Beek Reacties uitgeschakeld voor Stevige juridische bescherming voor fietsers in het verkeer

Als financieel advieskantoor helpen wij onze relaties ook wanneer zij met een schade te maken krijgen. Ongevallen waarbij een auto en een fietser betrokken zijn, vragen vaak om extra uitleg. In dit artikel vertellen wij u waarom dit zo is.

We denken in “schuld”

Wanneer er een schade is, wordt al snel de vraag gesteld “wiens schuld is dit”? Is de “schuldige” bekend, dan vinden we vaak ook dat deze de schade moet vergoeden. Wat we dan onbewust doen is ons twee vragen stellen te weten: heeft deze handeling deze schade veroorzaakt? Bij ‘ja’ is dan is de volgende vraag: wie heeft deze handeling verricht?

Verkeersrecht

De wetgever heeft in artikel 185 Wegenverkeerswet een bepaling opgenomen waarin bovenstaande denklijn wordt losgelaten. Hiermee wil de wetgever de zwakke verkeersdeelnemers zoals fietsers en voetgangers juridisch extra beschermen ten opzichte van de sterkere verkeersdeelnemers, zoals automobilisten.

Kern van de regeling

De kern van artikel 185 Wegenverkeerswet houdt in dat, indien er op de openbare weg een ongeval plaatsvindt tussen bijvoorbeeld een fietser en een automobilist, de automobilist aansprakelijke wordt gehouden voor de schade die hieruit aan de kant van de fietser ontstaat, tenzij de automobilist overmacht kan aantonen.

De automobilist zal in de praktijk vrijwel alleen overmacht kunnen aantonen wanneer hem op geen enkel punt een verwijt valt te maken en de fout van de fietser zo onwaarschijnlijk was dat hij hiermee geen rekening hoefde te houden.


Kan overmacht van de automobilist niet worden bewezen, dan is deze aansprakelijk voor de schade aan het ongeval. Is de fietser 14 jaar of ouder dan kan de “schuld” van de fietser er nog wel toe leiden dat deze een deel van zijn schade, tot maximaal 50 %, zelf moet dragen.

Gevolgen van de regeling

Elke automobilist komt het regelmatig tegen. Fietsers die met van alles bezig zijn behalve opletten op het verkeer. Meestal gaat het goed. Maar soms ook niet. Dat kan er bijvoorbeeld toe leiden dat de auto een dikke kras oploopt en het wiel van de fiets vervangen moet worden. Natuurlijk zal iedereen in eerste instantie blij zijn dat er niemand gewond is.

Maar die blijdschap verdwijnt bij de automobilist al snel wanneer hij de rekening krijgt van zijn garage voor het herstel van de lakbeschadiging. Wanneer vervolgens ook nog een rekening arriveert voor de kosten van de fiets begint de boosheid vaak toe te nemen. En dan moeten wij ook nog iets anders vertellen. Namelijk dat de schades wel vergoed worden door de cascoverzekering van de auto, maar dat deze uitkering wel gaat meetellen voor de korting in verband met schadevrije jaren.
Niet “schuldig” zijn in de zin van “verwijtbaarheid” en toch opdraaien voor de financiële gevolgen van het onzorgvuldig handelen van anderen: we moeten het vaak uitleggen. Ook dat zien wij als onze taak als uw belangenbehartiger op het gebied van verzekeringen!

Weet hoe de financiële situatie van het gezin is bij overlijden partner

30 maart 2020 Bax & van Beek Reacties uitgeschakeld voor Weet hoe de financiële situatie van het gezin is bij overlijden partner

Binnen veel gezinnen bestaat vaak geen goed beeld hoe de financiële gezinssituatie is, indien een van de partners onverwacht komt te overlijden. Een ongewenste toestand die veel leed kan veroorzaken. Wij bieden graag onze hulp aan om u dit inzicht wél te geven.

Nabestaandenpensioen

Voor de meeste werknemers die via hun werkgever deelnemen aan een pensioenregeling geldt dat de partner recht heeft op een nabestaandenpensioen. Komt een van de partners te overlijden dan komt er een uitkering voor de langstlevende partner ter beschikking. Maar voorwaarde is dan wel dat deze partner voor het overlijden bij de pensioenuitvoerder is aangemeld. Uit onderzoek blijkt dat circa 33% van de “samenwoners” deze aanmelding niet hebben gedaan.

In praktijk forse daling

Veel jonge gezinnen staan onvoldoende stil bij wat de financiële gevolgen zijn wanneer een van de partners onverwacht komt te overlijden. Ergens diep in het collectieve geheugen van Nederland blijft leven dat bij het overlijden van de ene partner, de andere partner automatisch 70% van het laatstverdiende salaris van de overledenen ontvangt. Dit is vrijwel nooit het geval. Wat wel de werkelijkheid is dat het overlijden van een van de partners vaak tot een forse inkomstendaling bij het achterblijvende gezin leidt.

Hypotheeklasten hakken er fors in

Een van de lasten die vaak aanzienlijk zijn, betreffen de hypotheeklasten. De hypotheek is dikwijls afgesloten op het inkomen van twee partners. Valt een van de partners weg en wordt dit weggevallen inkomen niet voldoende gecompenseerd door een nabestaandenpensioen of een overlijdensrisicoverzekering dan is het vaak problematisch om de hypotheeklasten te blijven betalen.

Zeer lage premie voor overlijdensrisicoverzekering

Een overlijdensrisicoverzekering is een verzekering die een kapitaal uitkeert indien de verzekerde persoon binnen een bepaalde tijd overlijdt. De hoogte van de premie hangt af van het gemiddelde risico dat de betreffende persoon loopt om binnen die periode te overlijden. De premie voor iemand van 35 jaar is daarom (veel) lager dan voor iemand van 60 jaar.


De premies voor overlijdensrisicoverzekeringen zijn zeker voor jonge gezinnen heel laag. Voor bijvoorbeeld €10,00 per maand kan vaak al een verzekering worden afgesloten die recht geeft op een aanzienlijk kapitaal bij overlijden van de verzekerde persoon. Het voordeel van deze verzekering is ook dat u bij de meeste verzekeringsmaatschappijen de verzekering kunt beëindigend op het moment dat u dat wilt. U zit dus niet vele jaren vast aan een dergelijke verzekering.

Heeft u een goed beeld van uw situatie? Heeft u een goed beeld van hoe de financiële situatie van uw gezin is wanneer een van de partners zou komen te overlijden? Als dat niet zo is, dan willen wij u graag helpen om dit inzicht snel te krijgen. Neem contact met ons op. Door aan u een aantal gerichte vragen te stellen kunnen wij u snel meer inzicht geven.

Vragen van consumenten naar aanleiding van het coronavirus

30 maart 2020 Bax & van Beek Reacties uitgeschakeld voor Vragen van consumenten naar aanleiding van het coronavirus

Het coronavirus houdt iedereen op dit moment sterk bezig. Dat geldt ook voor de vraag hoe het zit met dekking van de verzekeringen die de consumenten hebben afgesloten. Enkele vragen en antwoorden.

 • Als ik besmet ben met het coronavirus, mag ik dan wel autorijden?
  Zolang je een geldig rijbewijs hebt en fysiek in staat bent om een auto te besturen mag je een auto besturen. Als het rijbewijs (tijdelijk) door justitie/politie in beslag wordt genomen dan mag je geen auto meer rijden.
 • Als ik voor mijn buren boodschappen ga doen met mijn auto, ben ik dan wel verzekerd?
  Ja, er is dekking zolang er sprake is van boodschappen doen in de particuliere sfeer, dus voor bekenden /buren/familie, etc.
 • Ben ik aansprakelijk als ik iemand anders besmet met het corona-virus?
  Alleen als je bekend was met jouw eigen besmetting en onzorgvuldig omgegaan bent met de wetenschap dat je andere mensen zou kunnen besmetten. 
 • Ik bezorg met mijn privéauto de goederen die klanten nu telefonisch of per email bij mijn winkel bestellen. Is er dekking op mijn autoverzekering?
  Formeel is er geen dekking omdat zakelijk gebruik van de auto niet verzekerd is, maar omdat dit een tijdelijke en een zeer bijzondere, uitzonderlijke situatie is, gaan verzekeraars daar hopelijk soepel mee om. Zeker is dat echter niet.