Bel mij terug !

UW AUTO: EEN RIJDENDE BRON VAN INFORMATIE

30 maart 2018 Bax & van Beek Reacties uitgeschakeld voor UW AUTO: EEN RIJDENDE BRON VAN INFORMATIE

Moderne auto’s zitten vol met sensoren die veel informatie verzamelen. Deze informatie blijkt veel geld waard te zijn. Dat leidt automatisch tot de vraag wie eigenlijk eigenaar is van deze informatie.

Veel sensoren in moderne auto’s
Moderne auto’s bevatten veel sensoren die permanent zaken meten. Waar u bent?  Hoe hard u rijdt? Hoe dicht u op uw voorganger rijdt, etc.  Deze sensoren bij elkaar moeten er uiteindelijk toe leiden dat auto’s steeds meer zonder menselijke tussenkomst kunnen rijden en beter en tegen lagere kosten kunnen worden onderhouden.  Deze data kunnen worden uitgelezen op het moment dat de auto bij de dealer een onderhoudsbeurt krijgt en worden ook online uitgelezen.

Autofabrikanten beseffen steeds meer dat deze data ook voor andere bedrijven interessant kunnen zijn en zij hiervoor geld willen betalen. Dit leidt vanzelf tot de vraag van wie die data eigenlijk zijn? Van de fabrikant van de auto of van u als eigenaar van de auto?

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Op 25 mei a.s. treedt in Nederland de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking. Dit is Europese wetgeving die de rechten van burgers op het gebied van privacy beschermt. Op grond van deze Verordening kan de eigenaar van de auto gegevens die herleidbaar zijn naar zijn persoon “blokkeren”. Met dit blokkeren bedoelen we dan dat de eigenaar de dealer kan verbieden om deze gegevens voor andere doeleinden te gebruiken dan voor het onderhoud van de auto. Nadat deze blokkade van kracht is geworden, mag de dealer de gegevens bijvoorbeeld niet verkopen aan derden.

Black box op verzoek van verzekeraars
Verzekeringsmaatschappijen zijn geïnteresseerd in uw rijgedrag. Dat kan ook via sensoren gemonitord worden. Op dit moment zijn er twee varianten. De eerste variant wordt aangeduid als Pay as you drive. Hierbij wordt de hoogte van de verzekeringspremie bepaald door het aantal kilometers dat u met de auto rijdt. De andere variant is Pay how you drive. Bij deze variant wordt de hoogte van de premie bepaald door uw rijgedrag. Goed rijgedrag wordt beloond met een korting op de verzekeringspremie. Het verschil met de autodealers is, dat u de verzekeringsmaatschappij vooraf toestemming geeft voor het verzamelen van deze data.

Verzekeringsmaatschappijen bepleiten nu dat bij wet wordt verplicht dat elke auto een black box krijgt. Deze applicatie meet het rijgedrag en houdt dit voor een periode van 8 seconden vast. Raakt de auto betrokken bij een ongeval dan kunnen deze 8 seconden na het ongeval worden “opgehaald” door de politie. Aan de hand van deze gegevens kan dan in veel gevallen worden vastgesteld of de bestuurder van de auto het ongeval verweten kan worden. Inmiddels hebben organisaties als ANWB en Veilig Verkeer Nederland positief op dit idee gereageerd.

VAN BEROEP WISSELEN? GEFELICITEERD. MAAR KOM OOK EVEN MET ONS PRATEN

30 maart 2018 Bax & van Beek Reacties uitgeschakeld voor VAN BEROEP WISSELEN? GEFELICITEERD. MAAR KOM OOK EVEN MET ONS PRATEN

Het is nog niet zo lang geleden dat iemand die van school kwam een beroep koos, bij een werkgever ging werken en tot aan zijn pensioen hetzelfde beroep bij dezelfde werkgever bleef uitoefenen.  

Bijna 1 miljoen mensen
Al enige tijd is te zien dat werknemers vaker van werkgever wisselen. Relatief nieuw is dat het steeds meer voorkomt dat mensen van beroep wisselen. In 2017 waren er volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek, CBS, maar liefst 937 duizend mensen tussen de 15 en 75 jaar met een ander beroep dan het jaar daarvoor.

Wisseling van beroep komt naar verhouding vaak voor onder jongeren van 15 tot 25 jaar. Van de 937 duizend beroepswisselaars in 2017 waren er 304 duizend in die leeftijdsgroep.

Veranderingen van baan of beroep belangrijk moment voor advies
De samenleving verandert sterk. Door de automatisering verdwijnen bepaalde beroepen en ook ontstaat er nieuwe emplooi.  De verwachting is dan ook dat het een blijvende ontwikkeling zal zijn dat mensen gedurende hun arbeidzame leven een of meerdere keren van beroep wisselen.

Bij verandering van baan of beroep is het belangrijk om u goed te oriënteren wat hiervan de gevolgen zijn voor uw financiële zekerheid. Bijvoorbeeld voor de hoogte van de pensioenregeling die u bij uw oude en nieuwe werkgever opbouwt.

Ook kan verandering van baan of beroep tot gevolg hebben dat u wilt verhuizen om dichter bij uw nieuwe werk te wonen.

Wij willen u graag informeren over de gevolgen die een andere baan of een nieuw beroep voor uw financiële zekerheid kunnen hebben. Dat kan vóórdat u het besluit neemt, maar ook achteraf. Wanneer u contact met ons opneemt maken wij graag een afspraak met u.

KENT U DE STICHTING SALVAGE?

30 maart 2018 Bax & van Beek Reacties uitgeschakeld voor KENT U DE STICHTING SALVAGE?

Wij hopen natuurlijk dat het u nooit zal overkomen. Maar wanneer u toch eens te maken krijgt met een forse brand in uw woning dan is er een grote kans dat u stichting Salvage leert kennen. In dit artikel laten wij u met het mooie werk van deze stichting kennismaken.

Stichting opgericht door Verzekeringsmaatschappijen
De stichting Salvage is in 1986 opgericht door de in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen. Het doel van deze stichting is u te helpen met praktische zaken wanneer u geconfronteerd wordt met een forse brand, water- of stormschade.

Binnen een uur aanwezig
Namens de stichting is er vaak binnen een uur nadat een calamiteit is opgetreden een vertegenwoordiger van de Stichting aanwezig. Als de brandweer nog druk bezig is met het (na-)blussen van de brand, dan heeft de medewerker van Salvage vooral aandacht voor de mensen die getroffen zijn. Calamiteiten zoals brand hebben vaak een grote impact en brengen veel emoties met zich mee.

Focus op praktische zaken
Zodra de brand geblust is, moet er van alles worden geregeld. Kostbare spullen moeten veilig worden gesteld. Inboedel die nat is geworden moet snel worden gedroogd. Alle goederen met rookschade moeten worden schoongemaakt. Kortom tal van zaken die uitgevoerd moeten worden door specialisten. Specialisten die u waarschijnlijk niet kent en aan wie u niet zo snel denkt, eenvoudigweg omdat uw hoofd op zo’n moment er niet naar staat.

De medewerker van de stichting Salvage zorgt voor deze coördinatie. Allerlei bedrijven en instanties worden door hem of haar ingeschakeld om de schade als gevolg van de brand, storm of water zo beperkt mogelijk te houden. Indien nodig zorgt de stichting er ook voor dat u en uw gezin in een hotel kunnen overnachten indien uw woning daarvoor niet meer geschikt is.

Kosten worden gedragen door verzekeraars
In 2017 is de stichting Salvage voor 7.360 calamiteiten opgeroepen. De stichting is 24/7 beschikbaar. De stichting Salvage brengt u geen kosten in rekening. Uw eigen verzekeraar betaalt de kosten.

Als financieel adviseur maken wij uiteraard regelmatig mee dat er bij onze relaties schades ontstaan. Wij hebben grote waardering voor de medewerkers van Stichting Salvage . Wilt u meer weten over deze stichting, dan kunt u de site bezoeken: http://www.stichtingsalvage.nl

FISCALE REGELS EIGEN WONING AANGEPAST!

30 maart 2018 Bax & van Beek Reacties uitgeschakeld voor FISCALE REGELS EIGEN WONING AANGEPAST!

Sinds 30 januari jl. zijn de fiscale regels rondom de eigen woning gewijzigd. Wij leggen deze wijziging in dit artikel uit. Wij bieden u ook aan om de wijzigingen van deze regels voor uw specifieke situatie in beeld te brengen.

Fiscale regels
Rondom het bezit van een eigen woning gelden allerlei fiscale bepalingen. Onlangs heeft de staatssecretaris van financiën een besluit genomen dat invloed kan hebben op de fiscale positie van partners die samen een woning hebben gekocht. Dit besluit kan onder meer gevolgen hebben voor het maximale bedrag dat u aan hypotheekrente mag aftrekken.

Definitie eigen woningschuld en eigenwoningreserve
De wijzigingen hebben alles te maken met de aanpassing van het begrip eigen woningschuld en eigenwoningreserve.

Onder eigen woningschuld wordt verstaan het bedrag van de hypothecaire lening dat u nog schuldig bent voor de lening ten behoeve van de financiering van de woning.

Onder eigenwoningreserve wordt verstaan het verschil tussen de opbrengst van een in het verleden verkochte woning en de financieringsschuld die op het moment van verkoop op de woning rustte. Stel dat de woning bij verkoop €200.000 opbracht, terwijl op dat moment de resterende schuld van de hypotheek €150.000,- was. De eigenwoningreserve is dan €50.000,-. Dit bedrag aan eigenwoningreserve heeft invloed op de hoogte van het bedrag waarover u rente mag aftrekken bij een nieuwe hypotheek of lening.

Bent u alleen eigenaar van de woning dan zijn de fiscale regels simpel. Het wordt ingewikkelder als u de woning samen met een partner koopt.

Waarom fiscale regels ingewikkeld bij partners?
Beide partners doen elk persoonlijk belastingaangifte. Indien de woning is gekocht op naam van beide partners en de hypotheek door beide partners is afgesloten, dan zullen bij de belastingaangifte van beide partners de eigen woningschuld en de eigenwoningreserve aan de orde komen. Ingewikkeld wordt het wanneer bijvoorbeeld:

Een van de partners meer eigen vermogen bij de aankoop van de woning heeft ingebracht dan de andere partner;
Wanneer een van de partners voor de aankoop van de gezamenlijke woning al eerder een andere eigen woning bezat waarvoor hij of zij een hypotheek had afgesloten;
Wanneer gedurende de periode dat beide partners samenwonen de ene partner een groter bedrag inbrengt om de schuld af te lossen dan de andere partner.
In deze situaties kan er per partner een verschillend bedrag ontstaan aan eigenwoningreserve en eigen woningschuld.

Verschillen gelijk maken
Het besluit van de staatssecretaris van 30 januari jl. maakt het mogelijk dat, onder bepaalde voorwaarden, de partners met een verschillend eigenwoningreserve, toegestaan wordt deze gelijk over de partners te verdelen op basis van 50 % -50 %. Wanneer de fiscus dit goedkeurt, kan dit terugwerken tot het belastingjaar 2013.

Afhankelijk van de situatie kan dit besluit leiden tot het recht op een hogere belastingaftrek en kan dit vanuit fiscaal oogpunt voor u aantrekkelijk zijn. Echter, elk voordeel heeft ook zijn nadeel. En die nadelen moeten niet worden onderschat.

Naast fiscale regels ook gevolgen voor partners onderling
Gebruik maken van het recht om de eigenwoningschuld en eigenwoningreserve tussen de partners op basis van 50 % -50% te verdelen, heeft financiële gevolgen op het moment dat de partners hun relatie beëindigen. Zelfs bij het overlijden van een van de partners kunnen er gevolgen zijn voor het bepalen van de hoogte van de nalatenschap. Alle reden dus om na te gaan of het besluit op uw situatie van toepassing is én zo ja of het voor u aantrekkelijk is hiervan gebruik te maken. Dit antwoord kan alleen een deskundige u geven.

In welke situaties blijft alles bij het oude?
De inhoud van het besluit van de staatssecretaris van financiën van 30 januari van dit jaar heeft geen gevolgen indien een van de volgende situaties zich voordoet:

U bent gehuwd vóór 1 januari 2018 in een algehele gemeenschap van goederen en de woning behoort tot deze gemeenschap.
U bent gehuwd op huwelijkse voorwaarden die inhouden dat de woning en de schuld tot de huwelijksgemeenschap behoren.
De woning behoort uitsluitend tot het privévermogen van een van de beide partners.
Advies
Als u een eigen woning bezit samen met een partner en u valt niet onder de hierboven genoemde drie situaties, raadpleeg dan uw adviseur. Het gaat hier om een nieuw en ingewikkeld onderwerp, waarbij ook nog niet precies duidelijk is wat dit bijvoorbeeld betekent voor uw belastingaangifte.

Als hierover meer duidelijkheid is, laten wij dat via onze nieuwsbrief aan u weten!

Een goed advies op maat is belangrijk

6 maart 2018 Bax & van Beek Reacties uitgeschakeld voor Een goed advies op maat is belangrijk

Dat het voor financiële producten belangrijk is u goed te laten informeren blijkt uit een recente klacht die gepubliceerd is door het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, KiFiD

KiFiD
Bonafide financieel dienstverleners zijn aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, KiFiD. Uiteraard is ook ons kantoor daarbij aangesloten. Consumenten die een geschil hebben met een bank, verzekeraar of hun financieel adviseur kunnen deze klacht voorleggen aan het KiFiD. Voorwaarde is wel dat u de klacht altijd eerst aan de instantie voorlegt waarover u een klacht heeft. Meer informatie over KiFiD vindt u op de site: https://www.kifid.nl. Hierop staan de uitspraken die KiFiD doet naar aanleiding van ingediende klachten. Via onder meer onze vakliteratuur nemen wij kennis van deze uitspraken.

Direct ingaande lijfrente
Onlangs kwamen wij een uitspraak tegen waardoor wij weer beseften hoe belangrijk het is dat consumenten goed advies krijgen voordat zij een financieel product aanschaffen. In dit geval ging het om iemand die rechtstreeks bij een verzekeringsmaatschappij een direct ingaande lijfrente afsloot. Simpel gezegd gaat het bij een lijfrente om een verzekering waarbij de consument een groot bedrag aan de verzekeraar overmaakt en de verzekeraar toezegt gedurende een bepaalde periode of een levenslange uitkering te doen aan de in verzekering genoemde personen. Binnen deze verzekering hebben beide partijen, de consument en de verzekeraar kans op winst of verlies.

De verzekeraar maakt namelijk een inschatting. Wat is de levensverwachting van de in de verzekering genoemde personen en welk bedrag wordt ingelegd? Even simpel uitgelegd: wordt een bedrag van €100.000 ingelegd en is de gemiddelde resterende levensverwachting van de in de verzekering genoemde persoon 10 jaar, dan zal de jaarlijkse uitkering iets meer bedragen dan €10.000. Want gedurende deze 10 jaar maakt de verzekeraar ook nog rendement over deze €100.000.

Leeft de betreffende persoon geen 10 jaar maar 20 jaar dan krijgt hij dus 20 jaar lang jaarlijks €10.000 en heeft de verzekeraar op deze verzekering fors verlies. Maar sterft de betreffende persoon na 6 jaar dan heeft de verzekeraar pas €60.000 uitgekeerd en heeft daarmee op het betreffende contract een “winst” van €40.000. Nogmaals, dit is de simpele uitleg om het systeem van lijfrente uit te leggen.

Casus
In de klacht die KiFiD kreeg te behandelen ging het om een man die getrouwd was. Hij sloot een direct ingaande lijfrente. Normaal wordt in de verzekeringsvoorwaarden opgenomen dat de uitkering plaatsvindt gedurende het leven van de man en de vrouw. Immers in de praktijk is deze uitkering bedoeld voor de kosten van levensonderhoud van beide partners als aanvulling op de AOW.

In deze klacht had meneer echter om onduidelijke redenen via internet aangegeven dat de uitkering alleen op zijn leven moest plaatsvinden.

De verzekeraar in kwestie sloot de verzekering af zonder nadere vragen te stellen. Nadat de verzekeraar de eerste maand lijfrente-uitkering had gedaan kwam meneer te overlijden. De lijfrente-uitkeringen stopten op dat moment en het restant van het totaal ingelegde kapitaal verviel aan de verzekeraar.

De weduwe wendde zich hierop tot het KiFiD met de stelling dat dit nooit de wens van haar overleden man kon zijn geweest. Zij veronderstelde dat het de stellige wens van haar man was dat de verzekering ook voor haar financiële zekerheid was gesloten. In haar visie had de verzekeraar in kwestie haar man moeten behoeden voor de naar haar mening door hem gemaakte fout in het aanvraagformulier.

De geschillencommissie wees de klacht af. Tussen meneer en de verzekeringsmaatschappij was een geldige overeenkomst afgesloten. Meneer had bewust afgezien van advies en dus….

Dit trieste geval illustreert opnieuw hoe belangrijk het is om ook bij ogenschijnlijk simpele verzekeringen altijd advies te vragen. Aarzel daarom niet en neem altijd contact met ons op. Of het nu gaat om een “eenvoudige” autoverzekering of een “eenvoudige” lijfrenteverzekering. Bent u benieuwd naar de uitspraak van de geschillencommissie dan kunt u deze via de volgende link nalezen: https://goo.gl/FNMNPC

Asbest ook rondom woningen verwijderen

6 maart 2018 Bax & van Beek Reacties uitgeschakeld voor Asbest ook rondom woningen verwijderen

Nog steeds bevatten veel woningen asbesthoudend materiaal. Er zijn meerdere goede redenen om dit materiaal waar mogelijk te verwijderen.

Miljoenen vierkante meters asbest
Circa 100 miljoen vierkante meter asbesthoudende daken. Dat is op dit moment de oppervlakte aan daken bij agrarische bedrijven waarin asbesthoudend materiaal is verwerkt. Ook bij particuliere woningen gaat het nog steeds om een enorm oppervlakte: 20 miljoen vierkante meter.

Gevaar van asbest
Asbest bestaat uit heel kleine vezeltjes die met het blote oog niet zichtbaar zijn. Door inademing van losse asbestvezels kunnen na lange tijd longkanker, longvlies-, of buikvlieskanker ontstaan. Zolang de asbesthoudende materialen niet beschadigd worden, is er geen gevaar voor de gezondheid. Maar raken asbesthoudende daken bijvoorbeeld door ouderdom poreus, of raken ze beschadigd door hagel of storm dan kunnen de kleine vezels vrijkomen en ontstaat er wel gevaar voor de gezondheid.

Verwijderen
Vanaf 2024 is het verboden om asbesthoudend materiaal dat in contact staat met de buitenlucht te hebben. Eigenaren van asbestdaken zijn zelf verantwoordelijk voor de verwijdering van asbest. Tot 35 vierkante meter mogen particulieren woningbezitters de verwijdering zelf doen. Uiteraard is het verstandig om daarbij voorzorgsmaatregelen te nemen die ervoor zorgen dat bij de verwijdering de asbesthoudende vezels niet alsnog worden ingeademd. Ook moet het asbesthoudend materiaal apart afgevoerd worden. Elke gemeente kan informatie geven op welke wijze dit het best kan geschieden.
Opruiming kan veel kosten met zich mee brengen
Bij een brand in een gebouw ontstaat warmte. Deze warmte stijgt en wil naar buiten. Hierdoor bouwt zich bij een brand snel een luchtdruk op. De asbesthoudende daken zijn dan vaak het zwakste deel waar die warme lucht naar buiten kan. Wanneer de druk te groot wordt, ontploft als het ware het dak waarbij het asbesthoudend materiaal over een grote oppervlakte buiten het gebouw verspreid kan worden.

Na een dergelijke gebeurtenis zullen de omwonenden en de overheid eisen dat het verspreide materiaal verwijderd wordt. Juist omdat het hier gaat om heel veel kleine stukjes asbesthoudend materiaal is dit in de praktijk een kostbare operatie.

Veel opstalverzekeringen kennen op het verzekerde bedrag een extra dekking van bijvoorbeeld 10 % voor opruimingskosten. Bij een “normale” brand is deze extra dekking voldoende om de gebruikelijke opruimingskosten te vergoeden. Bij opruiming van asbesthoudende materialen kan de dekking sterk ontoereikend zijn.

Om het financiële risico te voorkomen dat de opruimingskosten hoger zijn dan het bedrag dat de opstalverzekering vergoedt, is het verstandig om de betreffende materialen te vervangen nog voordat er calamiteiten zoals brand, storm of hagel kunnen optreden. Op dit moment zijn er subsidieregelingen voor de verwijdering van deze asbesthoudende daken.

Heeft u een woning waar in het dak, bijgebouw of schuurtje asbesthoudende golfplaten voorkomen? Informeer ons kantoor dan hierover. Wij kunnen voor u dan nog eens de risico’s op een rij zetten en u in contact brengen met bedrijven die op veilige wijze dit asbesthoudend materiaal kunnen verwijderen.

Advies: Houd uw bankrekening voor u zelf

6 maart 2018 Bax & van Beek Reacties uitgeschakeld voor Advies: Houd uw bankrekening voor u zelf

In de komende tijd gaan verschillende partijen u benaderen met de vraag om inzage in uw bankgegevens. Ons advies: voorlopig maar even nee zeggen! In dit artikel leggen wij uit wat er aan de hand is.

De Europese Unie is van oordeel dat het in belang van de consumenten is, dat er meer concurrentie komt voor banken. Daarom is er een richtlijn ontwikkeld die meer ruimte biedt aan nieuwe organisaties die service willen bieden op het gebied van betaal- en informatiediensten. Hiervoor is een nieuwe richtlijn opgesteld die de naam draagt Payment Services Directive. Deze richtlijn wordt afgekort tot PSD2. Deze afkorting zult u in de komende tijd waarschijnlijk vaak tegenkomen.

Wat regelt PSD2?
In de kern regelt PSD2 de mogelijkheid dat u als rekeninghouder bepaalde bedrijven toegang geeft tot uw betaalrekening bij de bank. Uiteraard niet om die bedrijven naar eigen wens over het saldo van uw rekening te laten beschikken. De gedachte van PSD2 is dat deze bedrijven op twee manieren voor consumenten een meerwaarde kunnen hebben: het geven van extra informatie of het doen van betalingen. Wij leggen dit kort uit.

Informatie
De meeste betalingen die u doet zijn per transactie herkenbaar via uw bankrekening. Een organisatie die daar een overzicht van heeft, kan daar allerlei analyses op loslaten en nieuwe diensten aan u leveren. Wanneer bijvoorbeeld zichtbaar is dat u huur betaalt, maar geen huurtoeslag ontvangt terwijl uit de salarisstortingen op de rekening blijkt dat u hiervoor wel in aanmerking komt, zou een bedrijf een dienst kunnen ontwikkelen om tegen betaling u hierop te attenderen. Maar ook bijvoorbeeld wanneer uit een signaal van uw betaalrekening blijkt dat u altijd bij tankstation A tankt , terwijl u bij tankstation B op jaarbasis bedrag X bespaart.

Betalingen
Een tweede nieuwe toepassing die via PSD2 mogelijk wordt, is dat er nieuwe betaaltechnieken kunnen ontstaan naast die van IDEAL en creditcardbetalingen. Bijvoorbeeld een webwinkel kan dan zelf bij een bestelling de betaling van de betaalrekening van de klant starten zonder dat de klant de betaling via IDEAL of creditcard hoeft uit te voeren.

Wanneer u dit wilt, moeten banken meewerken
Het uitgangspunt van PSD2 is dat bedrijven aan u moeten vragen of u deze nieuwe dienstverlening wilt. Alleen bedrijven die hiervoor van De Nederlandsche Bank vergunning hebben ontvangen, mogen deze nieuwe diensten uitvoeren. Wanneer u deze toestemming geeft moet de bank waar u uw bankrekening heeft hieraan meewerken. U bepaalt dus altijd zelf of u deze bedrijven wel of geen toestemming geeft om toegang tot uw betaalrekening te krijgen.

Voorzichtigheid is geboden
Op dit moment zijn er grote zorgen over de werking van deze nieuwe mogelijkheden in de praktijk. Enkele zorgen zijn bijvoorbeeld:

• De bedrijven die u toegang geeft tot uw betaalrekening hebben een totaalbeeld van uw inkomsten en uitgaven. Terwijl u die toegang tot uw betaalrekening alleen met een heel specifiek doel (vergelijking aanbiedingen energieleveranciers) heeft gegeven. U moet er dan maar op vertrouwen dat die bedrijven de informatie niet breder analyseren.

• Het is een Europese richtlijn. Dit betekent dat een bedrijf dat op Malta of Cyprus is gevestigd onder de toezichthouder van die landen valt, maar vervolgens wel aan Nederlandse consumenten het verzoek tot toegang kan doen. U moet er dan maar op vertrouwen dat de toezichthouders op Malta of Cyprus even streng zijn als de toezichthouders in Nederland.

• Bedrijven krijgen alleen toegang tot uw betaalrekening indien u hiervoor toestemming geeft. In de richtlijn is alleen vergeten goed te regelen hoe u die toestemming weer kunt intrekken!

Ons advies: wanneer u wordt benaderd door bedrijven om op basis van PSD2 toegang tot uw betaalrekening te geven, is het wellicht verstandig om dit voorlopig nog maar even niet te doen.

Al 18 kwartalen op rij stijgen de prijzen van woningen

6 maart 2018 Bax & van Beek Reacties uitgeschakeld voor Al 18 kwartalen op rij stijgen de prijzen van woningen

De prijzen van woningen stijgen al geruime tijd. Toch blijft het kopen van een woning voor veel mensen aantrekkelijker dan het huren van een woning.

Stijging van de waarde van woning
Al achttien kwartalen op rij stijgen de huizenprijzen. De gemiddelde prijs van een woning bedraagt op dit moment €269.000,-. De oorzaken van de stijging van de huizenprijzen zijn dat er te weinig betaalbare huurwoningen zijn en dat er te weinig nieuwe woningen worden gebouwd.

Lage rente en hoge huren
De verwachting is dat de druk op de woningmarkt nog enige tijd zal voortduren. De rente bevindt zich nog altijd op een historische gezien laag niveau. Veel deskundigen verwachten wel een lichte stijging maar ook dan blijft de rente in hun visie laag. Tegelijkertijd is te zien dat de huren blijven stijgen. Zeker in de vrije sector ontwikkelen de huren zich explosief. Hierdoor wordt het kopen van een woning financieel steeds aantrekkelijker.

Niet alleen financieel voordeel
Het hebben van een eigen woning biedt vaak meer dan alleen financieel voordeel. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat mensen met een eigen woning tevredener zijn over hun woonomgeving dan mensen in huurwoningen.

Kom eens praten met onze adviseurs
Denkt u weleens om een (andere) woning te kopen maar twijfelt u of dit financieel mogelijk is? Aarzel dan niet en bel ons op voor een afspraak. Vaak kunnen wij in één gesprek u al een goed beeld geven of uw wensen wel of niet gerealiseerd kunnen worden. Wij denken graag met u mee!

IS DE ACHTERDEUR VAN UW WONING OOK DE ZWAKKE PLEK?

13 december 2017 Bax & van Beek no comments

Recent onderzoek toont aan, dat inbrekers bij elke tien achterdeuren in negen gevallen binnen 3 minuten de achterdeur kunnen openbreken. In een kwart van de gevallen is het hang- en sluitwerk zo slecht, dat een inbreker met alleen een schroevendraaier en een tang binnen een minuut binnen staat.

Vorig jaar vonden 55.000 woninginbraken plaats. In de praktijk vervangen veel mensen de gestolen goederen door nieuwe goederen. Dit weten de inbrekers ook. Het komt dan ook regelmatig voor, dat inbrekers enkele maanden na de eerste inbraak terugkomen en dan opnieuw hun slag slaan en spiksplinternieuwe goederen meenemen.

Ons advies is om voor goed hang- en sluitwerk te zorgen. Wilt u hierover informatie hebben, dan vindt u deze op http://stichtingnipw.nl/check/. Ook is het verstandig om bij uw achterdeur verlichting aan te brengen die automatisch aangaat wanneer het donker wordt. Het energieverbruik van ledlampen is heel laag, waardoor de kosten ook laag blijven. Door extra verlichting en goed hang- en sluitwerk aan te brengen verlaagt u aanzienlijk de kans dat u slachtoffer wordt van een woninginbraak.

EEN RECHTSBIJSTANDVERZEKERING GEEFT RUST

13 december 2017 Bax & van Beek no comments

In onze samenleving hebben we dagelijks te maken met talloze juridische momenten. In vrijwel alle gevallen staan we hier niet bij stil. We kopen een treinkaartje zonder echt na te denken dat we een vervoersovereenkomst aangaan. Of we gaan naar de dokter en realiseren ons niet echt, dat we met deze medicus een medische behandelingsovereenkomst sluiten. In de meeste gevallen gaat alles goed en is het ook niet nodig om u te verdiepen in de vraag wat nu precies uw juridische rechten en plichten zijn.

Maar soms gaat er iets niet, zoals u wilt. Dan is het wel belangrijk dat u snel weet wat uw positie is. een rechtsbijstandverzekering kan dan goed van pas komen. Natuurlijk kunt u dan naar een advocaat gaan. Maar de tarieven binnen deze beroepsgroep zijn aanzienlijk en bedragen gemiddeld tussen de 150 en 350 euro per uur.

U kunt een rechtsbijstandverzekering afsluiten waarbij u alleen recht op juridische bijstand koopt die voor u relevant is. Hierbij kunt u vaak kiezen uit een of meer van de volgende rechtsgebieden:
* Verkeer (Voorbeeld: u heeft een auto met een WA-verzekering en een ander brengt u schade toe. Deze schade wilt u op deze derde verhalen).

* Wonen: (Voorbeeld: de gemeente overweegt een vergunning te verstrekken aan een horeca-gelegenheid pal naast uw woning).

* Consumentenconflicten: (Voorbeeld: u koopt een televisie die al vrij snel gebreken vertoont).

* Inkomensconflicten: (Voorbeeld: uw werkgever verplaatst zijn bedrijf 150 kilometer verderop met de vraag of u wel gewoon op tijd wilt komen).

* Fiscaliteiten: (Voorbeeld: De belastingdienst accepteert een door u opgevoerde schenking niet als aftrekpost).

Belangrijk bij een rechtsbijstandverzekering is, dat het juridische geschil nog niet bestaat op het moment dat u de rechtsbijstandverzekering afsluit.

Wij zien dat de juridische situaties waarbij onze relaties zijn betrokken soms een groot financieel belang hebben. Bijvoorbeeld in een situatie met letsel of conflicten met de aannemer bij verbouwingen. Vaker gaat het om conflicten met een beperkt financieel belang die echter wel veel irritatie geven.

Juist bij conflicten met een beperkt financieel belang zien de meeste mensen ervan af om naar een advocaat te gaan of een procedure te starten. Niet integere partijen, bijvoorbeeld bepaalde verkopers op internet, weten dit en maken hiervan dan ook misbruik. Het voordeel van een rechtsbijstandverzekering is nu juist, dat u ook bij dit soort financieel kleinere geschillen uw recht kunt halen. Wilt u meer weten over een rechtsbijstandverzekering? Wanneer u ons dit laat weten, dan zorgen wij dat u juist informatie krijgt.

Pagina 1 van 1012345...10...Minst recente »