Bel mij terug !

SCHADE DOOR TERRORISTISCHE AANSLAGEN

30 mei 2017 Bax & van Beek Reacties uitgeschakeld voor SCHADE DOOR TERRORISTISCHE AANSLAGEN

Na de aanslagen op het WTC te New York in 2001 hebben de meeste verzekeringsmaatschappijen in Nederland op hun verzekeringen het risico van schade als gevolg van terroristische daden uitgesloten. Hiertoe is besloten omdat in theorie de schade als gevolg van terroristische aanslagen zo groot kan zijn, dat deze de mogelijkheden van verzekeringsmaatschappijen om deze te vergoeden te boven gaat.

Nederlandse verzekeringsmaatschappijen hebben samen met de overheid wel voor een alternatief gezorgd. Gezamenlijk hebben zij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden (NHT) opgericht. Binnen deze maatschappij werken vrijwel alle Nederlandse verzekeringsmaatschappijen samen. Samen met de overheid hebben zij een bedrag van 1 miljard euro gereserveerd in een fonds. Dit fonds is alleen voor verzekerden die te maken krijgen met een uitsluiting voor terrorismeschade.

De werking van dit fonds leggen we als volgt vereenvoudigd voor u uit. A en B lopen samen door een straat. A heeft een levensverzekering van € 100.000. B heeft geen levensverzekering. Beiden komen om bij een terroristische aanslag. De nabestaanden van A worden bij het doen van een beroep op de levensverzekering van A geconfronteerd met de uitsluiting voor terrorismeschade. Deze nabestaanden kunnen dan in beginsel de uitkering van € 100.000 via de NHT ontvangen. Omdat B geen overlijdensrisicoverzekering had, kunnen diens nabestaanden geen aanspraak maken op een uitkering vanuit de NHT.

Er moet dus een verzekering zijn die alleen niet uitkeert omdat de uitsluiting voor terrorismeschade van toepassing is. Dit geldt ook voor schade aan gebouwen en auto’s.

Medische kosten worden altijd via de basisverzekering vergoed.

Zou door een terroristische aanslag het totale bedrag van € 1 miljard worden overschreden, dan vindt een evenredige korting op de schade-uitkering plaats. Is de totale schade als gevolg van de terroristische aanslag € 2 miljard, dan krijgen de erfgenamen van A in bovenstaand voorbeeld geen € 100.000 maar € 50.000.

Vrijwel alle aanbieders van overlijdensrisicoverzekering zijn aangesloten bij de NHT. Incidenteel komt er op de Nederlandse markt een nieuwe aanbieder die niet is aangesloten bij de NHT. Uiteraard nemen wij ook dit aspect mee wanneer wij verzekeringsmaatschappijen adviseren.

TIP: FOTOGRAFEER UW KOSTBAARHEDEN

30 mei 2017 Bax & van Beek no comments

“Ja. Het was een gouden ring met van die roze steentjes”, of “Ja. Het was zo’n Friese Staartklok, u weet wel”. Dagelijks hebben wij te maken met klanten die het slachtoffer zijn van brand, diefstal of verlies. Als belangenbehartiger van onze klanten is het onze taak om ervoor te zorgen, dat onze klanten van de verzekeringsmaatschappij die uitkering ontvangen waarop zij volgens de polisvoorwaarden recht hebben.

Verzekeringsmaatschappijen zijn bij aangifte van schades kritisch. Terecht, want er vindt veel fraude plaats. Ook willen mensen de waarde van verloren of beschadigde goederen weleens overdrijven. Dat verzekeraars kritisch zijn, is in ieders belang, want uiteindelijk bepaalt de hoogte van de uit te keren schades voor een belangrijk deel de hoogte van de premie.

Het achteraf bepalen wat de waarde is van iets, is altijd lastig. Bij waardevolle zaken zoals kunst, antiek en sierraden adviseren wij vaak om deze te taxeren. Met de verzekeringsmaatschappij kan dan worden overeengekomen dat bij een schade deze getaxeerde waarde wordt aangehouden. Over deze getaxeerde waarde ontstaat dan geen discussie meer.
Voor minder waardevolle zaken is zo’n taxatie niet altijd passend. Wij adviseren dan wel om te zorgen voor goede foto’s. Wij adviseren om bijvoorbeeld eens per jaar foto’s te maken van uw interieur. Neem deze foto’s van alle kamers van uw woning vanuit verschillende hoeken zodat ook de “Friese Staartklok” te zien is.

Het is verstandig om die foto’s buitenshuis te bewaren. Dat kan bijvoorbeeld bij een familielid. Tegenwoordig worden de meeste foto’s digitaal gemaakt. Deze bestanden kunnen ook in de cloud worden bewaard.

CONCENTRATIE VAN UW FINANCIËLE ZAKEN GEEFT BETER INZICHT

1 mei 2017 Bax & van Beek no comments

Het Nationaal Instituut Budgetvoorlichting, NIBUD, heeft afgelopen maand na onderzoek bekend gemaakt dat circa 2,5 miljoen van de 7,7 miljoen huishoudens op dit moment te weinig (spaar)geld achter de hand hebben voor calamiteiten. NIBUD legt bij alleenstaande met een minimuminkomen de ondergrens voor een reserve op 3.400 Euro. Voor paren zonder kinderen en een laag inkomen ligt de grens op 4.300 euro en voor paren met twee kinderen op 5.200. Dit zijn dus bedragen die het NIBUD adviseert minimaal “achter de hand” te hebben voor onverwachte, noodzakelijke uitgaven.

Als financieel adviseur herkennen wij dit beeld. Een van de oorzaken van deze ongewenste situatie is, dat het voor veel mensen steeds lastiger wordt een goed beeld te hebben van toekomstige inkomsten en uitgaven. Bij de zorgverzekering hebben mensen te maken met een eigen risico, maar ook met een eigen bijdrage. Terwijl voor de individuele consument belangrijk zaken soms helemaal niet onder de dekking van de basisverzekering vallen en volledig zelf vergoed moeten worden. Ook inzicht in bijvoorbeeld de ontwikkeling van de pensioenopbouw is voor velen niet duidelijk. Mensen weten wel dat via de werkgever pensioen wordt opgebouwd, maar wat dit globaal na pensionering oplevert is vaak onduidelijk.

Dit gebrek aan inzicht wordt nog vergroot indien allerlei financiële producten zoals verzekeringen, pensioen, zorg en hypotheek bij verschillende organisaties worden aangeschaft. Uiteraard is het verstandig om per aanschaf goed de markt te verkennen welke instelling op dat moment het meest passende aanbod kan doen. Tegelijkertijd is het wel belangrijk om een goed totaalbeeld te blijven houden. Daarmee wordt voorkomen dat onnodig veel zaken worden geregeld of dat er juist bepaalde risico’s tussen wal en schip raken.

Wij, als uw financieel adviseur, kunnen u helpen om inzicht te krijgen en te houden in uw financiële situatie. Hoe beter u nu en in de toekomst inzicht heeft in uw financiële situatie, hoe beter u rekening kunt houden met veranderingen in uw inkomsten en uitgaven.

ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING EN ZELFSTANDIGEN

1 mei 2017 Bax & van Beek no comments

Nederland telt zo’n 800.000 mensen die als zelfstandige hun hoofdinkomen verdienen. Daarnaast zijn er nog zo een 500.000 mensen die het zelfstandig ondernemerschap uitoefenen naast een betaalde (part time) baan.

Het grootste deel van deze ondernemers verzekert zich niet tegen het risico van arbeidsongeschiktheid en bouwt ook geen pensioen op. Niet alle ondernemers die naast de opbouw van hun onderneming nog een parttime betaalde baan hebben, beseffen dat zij via deze parttimebaan veel minder rechten opbouwen dan bij een fulltimebaan. Dit betekent dat zij bij arbeidsongeschiktheid maar een beperkte uitkering ontvangen. Ook zal de pensioenopbouw lager zijn.

In de praktijk blijken er verschillende redenen te zijn waarom deze ondernemers zich niet verzekeren. Een belangrijke reden voor het niet-sluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering is, dat deze ondernemers inschatten dat ze niet arbeidsongeschikt worden. De werkelijkheid is echter, dat het risico om arbeidsongeschikt te worden groter is dan het risico van een brand in de eigen woning! En over het nut van een brandverzekering twijfelt eigenlijk niemand. Andere redenen zijn dat men er door alle drukte ‘er niet toe komt’ of dat de premie ‘te hoog’ wordt ervaren. Inderdaad vraagt een goede arbeidsongeschiktheidsverzekering vaak een forse premie. Het gaat echter wel om het toekomstige inkomen van de ondernemer. Indien iemand op jongere leeftijd arbeidsongeschikt raakt en een inkomen heeft van rond de € 40.000 kan de totale uitkering uit deze verzekering makkelijk meer dan € 1 miljoen bedragen. Een ander veel gehoord argument is ‘mijn partner heeft een goede baan’. Dus als mij iets overkomt redden we ons wel”. Bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering geldt echter dat deze vaak niet of niet tegen redelijke voorwaarden meer is af te sluiten wanneer er gezondheidsklachten ontstaan. Zou de relatie inmiddels zijn geëindigd, dan kan dit betekenen dat de gewenste zekerheid niet meer te krijgen is.

Inmiddels zijn er per 1 mei 2017 ‘broodfondsen’ actief met in totaal 11.200 deelnemers. Broodfondsen zijn vaak kleine, lokale initiatieven van ondernemers die met elkaar een fonds starten. Elke ondernemer legt elke maand een premie in. Wordt een van de ondernemers arbeidsongeschikt, dan krijgt hij uit dit fonds maximaal 2 jaar een geldbedrag. Dit gaat dan in de vorm van een schenking. Het gaat hierbij nadrukkelijk niet om een verzekering maar om een ‘schenking”. De broodfondsen staan dan ook niet onder toezicht van DNB. Ook is de premie, anders dan bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering, niet aftrekbaar. Een eventuele uitkering is bij de ontvanger wel belast met schenkbelasting. Daarnaast, en dat is natuurlijk heel belangrijk, zijn de schenkingen die gedaan worden maximaal voor een periode van 2 jaar. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering kan inkomenszekerheid bieden tot maximaal de pensioenleeftijd.

Ook onder onze relaties zien wij regelmatig dat mensen hun betaalde arbeid verminderen en een of meer dagen per week als zelfstandig ondernemer gaan werken. Bent u dit ook van plan? Neem dan contact met ons op. Wij kijken of het verstandig is uw bestaande verzekeringen aan te passen aan uw nieuwe activiteiten. Ook zullen wij voor u kijken wat de gevolgen van uw plannen zijn voor uw inkomen na pensionering of in het geval van arbeidsongeschiktheid. Bij dit laatste is het bijvoorbeeld van belang of u bij verlies aan inkomen uw woonlasten nog kunt dragen.

HOUD BIJ WOONLASTEN REKENING MET PERIODIEKE BIJDRAGE VVE

1 mei 2017 Bax & van Beek Reacties uitgeschakeld voor HOUD BIJ WOONLASTEN REKENING MET PERIODIEKE BIJDRAGE VVE

Ons kantoor adviseert dagelijks klanten over de financiering van hun woning. Wij zien kopers vooral kijken naar de koopprijs van de woning en de kosten van de hypotheek. De eigen periodieke bijdrage, in het geval er sprake is van een Vereniging van Eigenaren (VvE), krijgt echter veel minder aandacht. Onderstaand leggen wij kort uit waarom het verstandig is ook kritisch naar deze kosten te kijken.

Wanneer een gebouw wordt gesplitst in los te verkopen woningen/appartementen dan moet er een Vereniging van Eigenaren (VvE) worden opgericht. Via deze VvE worden alle eigenaren van een woning/appartement mede-eigenaar van de grond waarop het gebouw staat. Via de VvE wordt ook het onderhoud van de gemeenschappelijke zaken geregeld. Wat gemeenschappelijk is, staat beschreven in de splitsingsakte. Dat kunnen bijvoorbeeld zaken zijn als de brandverzekering van het gebouw, het onderhoud van liften en centrale verwarming, het schoonmaken van gemeenschappelijke ruimtes en het onderhoud van het dak. Uiteraard brengen deze werkzaamheden voor gemeenschappelijke zaken kosten met zich mee. Die kosten worden omgeslagen over de leden van de VvE.

Een eigenaar van een appartement is van rechtswege lid van zo’n VvE en is ook wettelijk verplicht om “zijn” deel van de kosten van de VvE te dragen.

Sinds 2008 zijn de VvE’s verplicht om geld te reserveren voor (groot-)onderhoud. Die verplichting komt nu ook in de wet te staan. Minimaal moet jaarlijks 0,5 % van de herbouwwaarde van een appartementsgebouw worden gestort in een reservefonds. Blijkt uit het door de VvE opgestelde onderhoudsplan meer reservering nodig te zijn, dan moet dit hogere bedrag worden gereserveerd.

Uit onderzoek blijkt, dat er rekening mee moet worden gehouden dat circa de helft van de VvE’ s op dit moment onvoldoende reserve heeft voor toekomstig onderhoud. Bij veel VvE’s betalen de eigenaren maandelijks een bijdrage. Blijken de kosten van onderhoud in de toekomst hoger dan waarvoor eerder een reserve is opgebouwd, dan zullen alle eigenaren extra moeten bijdragen.

Naast rente, aflossing en verzekeringen kunnen de eigen bijdragen aan de VvE op deze wijze een relevant deel van de woonlasten gaan uitmaken. Bij de keuze van de woning, maar ook bij het berekenen van het inkomen dat na betaling van de woonlasten overblijft om “van te leven”, is het dus belangrijk goed zicht te hebben op deze periodieke kosten.

Onze adviseurs nemen deze kosten uiteraard mee, wanneer zij met u over de financiering van de woning praten.

BIJ REISVERZEKERING MEER VERGELIJKEN DAN DE PREMIE

1 mei 2017 Bax & van Beek Reacties uitgeschakeld voor BIJ REISVERZEKERING MEER VERGELIJKEN DAN DE PREMIE

Wanneer u op vakantie gaat is een reisverzekering belangrijk. Een reisverzekering is op veel plaatsen te verkrijgen en allemaal dragen ze de naam ‘reisverzekering’. Hiermee kan de indruk ontstaan dat die producten ook allemaal min of meer gelijk zijn. Als dat zo is, dan zou u als consument eigenlijk alleen maar hoeven te letten op de premie van deze verzekering. U begrijpt het al… Zo simpel is het niet!

Er zijn meer dan 40 verschillende doorlopende reisverzekeringen te koop en nog veel meer kortlopende reisverzekeringen. Een van de belangrijke verschillen tussen al deze reisverzekeringen is het percentage afschrijving waarmee verzekeringsmaatschappijen rekening houden indien een goed beschadigd of verloren raakt.

Het onderzoeksinstituut Money View heeft onlangs onderzoek gedaan naar hoe de verschillende reisverzekeraars omgaan met schade of verlies van mobiele telefoons. Enkele conclusies:

  • Niet alle reisverzekeringen vergoeden schade aan smartphones.
  • Verzekeraars hanteren sterk verschillende maximale vergoedingen bij schade aan smartphones. Die maxima kunnen variëren tussen € 200,- en meer dan € 3.000,-.
  • Ook de berekening van de dagwaarde, belangrijk bij verlies of diefstal, verschilt sterk. Bij een smartphone van 2,5 jaar oud met een nieuwwaarde van € 500,- loopt de uitkering waarop de verzekerde dan recht heeft uiteen van € 83,- tot € 250,-.

U ziet dat de verschillen tussen reisverzekeringen groot zijn. Als niet verzekeringsdeskundige zult u deze verschillen niet zo snel ontdekken wanneer u een leuke aanbieding voor een reisverzekering ziet.

Overigens is de vergoeding van schade of verlies van bagage maar een van de onderdelen van de reisverzekering. Minstens net zo belangrijk is het risico dat u in het buitenland medische hulp moet inroepen of dat u door bijvoorbeeld ziekte of letsel met bijzonder vervoer naar Nederland moet worden vervoerd. In het algemeen geldt dat voor directe medische kosten, dus de dokter en het ziekenhuis, uw basisverzekering de kosten vergoedt tot de kosten die deze behandeling ook in Nederland kost. Wordt u ziek in een land waar deze kosten veel hoger zijn, de Verenigde Staten van Amerika bijvoorbeeld, dan loopt u het risico dat u een (fors) deel van deze kosten zelf moet betalen. Met een goede reisverzekering zijn deze kosten echter ook verzekerd.

Hoewel de reisverzekering simpel lijkt en u wellicht geneigd bent deze “even snel” op het vliegveld of via internet af te sluiten, vraagt ook deze verzekering om een goed advies. Want schade aan, of diefstal van uw bagage tijdens vakantie is al vervelend genoeg. Om bij thuiskomt ook nog te moeten ontdekken dat u geen of een veel lagere vergoeding dan u had verwacht, ontvangt van de door u afgesloten reisverzekering, is dan dubbel vervelend.

Laat ons weten wanneer u op vakantie gaat en wat de bestemming is, dan zoeken wij voor u uit wat een passende reisverzekering is.

HANDIGE REKENHULP

5 april 2017 Bax & van Beek no comments

Wijzer in geldzaken is een initiatief van het ministerie van Financiën waarin partners uit de financiële sector, de wetenschap, de overheid- en onderwijs-, voorlichtings- en consumentenorganisaties hun krachten bundelen om verantwoord financieel gedrag in Nederland te bevorderen.

Op de site van dit platform staat een reeks van handige rekenprogramma’s. Bijvoorbeeld:

  • Wat wordt uw AOW-leeftijd?
  • Hoeveel belasting betaal je over een schenking?
  • Hoeveel moet je nu sparen om later een bepaald bedrag aan pensioen te hebben?
  • Wat zijn globaal de extra kosten voor de koper van een woning?

Deze en andere handige rekenprogramma’s vindt u op de site www.wijzeringeldzaken.nl onder het kopje “rekenhulpen”.

BEVEILIGING VAN UW WONING BEGINT MET GOED HANG- EN SLUITWERK

5 april 2017 Bax & van Beek no comments

Het Politiekeurmerk Veilig Wonen is een keurmerk voor woningen die voldoen aan een aantal eisen op het gebied van inbraakpreventie. Dat deze maatregelen zinvol zijn, blijkt uit dat de kans op een geslaagde inbraak bij woningen met een Politiekeurmerk tot wel 90 % minder is dan bij woningen zonder dit keurmerk.

Inmiddels zijn er in elke regio deskundigen die bij u thuis kunnen komen kijken en de zwakke plekken in uw woning kunnen analyseren. Deze deskundigen kijken naar de complete beveiliging van uw woning. Niet alleen naar het risico van inbraak, maar ook naar de brandveiligheid. Een politie-keurmerkexpert bij u in de buurt vindt u via de volgende link

http://www.politiekeurmerk.nl/bewoners/expert-inschakelen/vind-een-politiekeurmerk-expert/

Schenking of verkrijging uit overlijden?

5 april 2017 Bax & van Beek no comments

Over vermogen dat verkregen wordt als gevolg van iemands overlijden moet erfbelasting worden betaald. Er gelden hierbij wel vrijstellingen. Deze houden in, dat u over een bepaald bedrag dat u erft geen erfbelasting hoeft te betalen. Hoe hoog dit bedrag is, hangt af van de relatie die u met de overledene had. Bent u partner van de overledene, dan geldt in 2017 een vrijstelling van € 638.089. Bent u kind dan daalt deze vrijstelling sterk. Het vrijgestelde bedrag is dan “slechts” € 20.209. Voor broers, zussen en kennissen, etc. is de vrijstelling slechts € 2.129. Wordt een hoger bedrag verkregen dan de vrijstelling, dan moet over het meerdere erfbelasting worden betaald. Het percentage hangt af van zowel de hoogte van de erfenis als van de relatie die u tot de overledene had. Het hoogste percentage erfbelasting is op dit moment 40 %.

De politiek wil ondervangen, dat iemand die weet dat hij binnenkort komt te overlijden zijn vermogen wegschenkt en op die manier wil voorkomen dat de ontvangers erfbelasting moeten betalen. De fiscus kent daarom de bepaling dat schenkingen die zijn gedaan binnen 180 dagen voor het overlijden, geacht worden door erfrecht te zijn verkregen. Dit geldt niet voor schenkingen voor de eigen woning. Deze schenkingen worden dus niet betrokken in de erfbelasting, wanneer de schenker overlijdt binnen 180 dagen na de schenking.

Tegen de erfbelasting bestaat veel weerstand. Velen hebben het gevoel dat deze belasting niet eerlijk is. Immers over het opgebouwde vermogen is al eens belasting betaald in de vorm van bijvoorbeeld inkomstenbelasting of winst uit onderneming. Komt de toekomstige erfenis boven de vrijstelling, dan is het verstandig tijdig na te denken hoe deze belastingheffing zo veel mogelijk kan worden voorkomen. De specialisten die zich hiermee bezig houden worden estate-planners genoemd. Ook de meeste notarissen kunnen hierover adviezen geven. Wilt u eens iets meer weten over de wettelijke mogelijkheden die er bestaan om erfbelasting te voorkomen of te beperken, dan vertellen wij u daar graag meer over.

VERZEKERINGSBEDRIJF VERNIEUWT ZICH MET EEN APP

5 april 2017 Bax & van Beek no comments

Alles wat in de samenleving belangrijk wordt gevonden, komt vroeg of laat in onze bedrijfstak terug. Opwarming van de aarde? Dan nemen het risico van overstroming en dus schade toe. Nieuwe medicijnen waardoor mensen langer leven? Fantastisch, maar dan moet er ook langer pensioen worden uitgekeerd. Zelfrijdende auto’s? Spannend, maar wie is er aansprakelijk, indien er een ongeluk plaatsvindt? Al die maatschappelijke veranderingen leiden tot aanpassingen van ons vak van adviseur op het gebied van zekerheid.

Zo’n nieuwe ontwikkeling doet zich voor rondom het risico bij het lenen van een auto. Waar vroeger jongeren niet konden wachten tot ze 18 jaar waren om een oude Volkswagen of ‘lelijke eend’ te kopen, is deze belangstelling bij de “nieuwe” automobilisten tegenwoordig een stuk kleiner. Een eigen auto hoeft niet meer zo nodig. Dat heeft te maken met de hoge kosten die nu eenmaal aan het bezit van een auto verbonden zijn, maar ook met meer aandacht voor het milieu. Het gebruik van een auto komt dan ook steeds meer los te staan van het eigendom van een auto.

Echter, wanneer degene die de auto heeft geleend betrokken raakt bij een verkeersongeval, dan is het gebruik van een auto van vriend, familie of buurman op dit moment lastig. Naast de schade aan de auto krijgt de eigenaar te maken met de verzekeraar met wie de schade afgewikkeld moet worden. Moet de auto gerepareerd worden, dan moet er mogelijk een vervangende auto gehuurd worden. Is de bestuurder aansprakelijk voor het ongeval, dan loopt de eigenaar ook nog het risico dat hij zijn schadevrije jaren kwijtraakt en in de jaren daarna meer verzekeringspremie moet betalen. Degene die de auto geleend heeft, zal over het algemeen voor deze schade aansprakelijk zijn. Maar, deze schade is weer niet gedekt door zijn aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren, want deze verzekering sluit schade door motorrijtuigen standaard uit. Het (uit) lenen van een auto en dan betrokken raken bij een schade is daardoor gewoon heel vervelend.

Ook hier zie je de vernieuwing. Een verzekeringsmaatschappij heeft aangekondigd te komen met een nieuwe app. Degene die de auto leent, zet de app aan wanneer hij begint te rijden en uit wanneer hij de auto teruggeeft. De app bekijkt de uren dat er risico is gelopen en rekent de premie uit die de lener betaalt. Vindt er onderweg een ongeval plaats, dan is de auto volledig verzekerd. De eigenaar krijgt vervangend vervoer en wordt niet geconfronteerd met terugval in zijn schadevrije jaren. Een simpele oplossing voor een serieus risico dat op dit moment moeilijk te verzekeren is.

De app is er nog niet. Wordt het een succes dan volgen ook andere verzekeraars en gaan wij als uw adviseur u die ook aanbieden. Wij houden u op de hoogte! Maar u ziet het: ook de verzekeringsbedrijfstak blijft zich vernieuwen.