Bel mij terug !

Per 1 januari 2017 verandert de rendementsheffing

25 mei 2016 Bax & van Beek no comments

Met ingang van 1 januari 2017 gaat de rendementsheffing over vermogen in box 3 veranderen. Wij vatten hieronder deze wijziging samen.

Fictief rendement
Heeft u inkomen uit vermogen, bijvoorbeeld rente over spaargeld, dividend uit aandelen of huurinkomsten uit een tweede woning? In uw belastingaangifte hoeft u de werkelijke inkomsten die u behaalt, niet aan te geven. Ongeacht de werkelijke inkomsten die u behaalt, rekent de fiscus met een fictief inkomen. Op dit moment gaat de fiscus er van uit dat iedereen 4 % rendement over dit vermogen behaalt. Vervolgens wordt dit fictieve rendement met 30 % belast. Heeft u een hoger rendement dan heeft u als het ware een voordeel. Heeft u echter spaargeld op een normale spaarrekening dan is het fictieve rendement waar de fiscus vanuit gaat veel hoger dan het rendement dat u daadwerkelijk behaalt. Velen ervaren deze regeling daarom in de afgelopen jaren als oneerlijk.

Wijziging per 1 januari 2017
Met ingang van 1 januari 2017 wordt deze regeling aangepast. Over de eerste € 25.000 wordt geen rendementsheffing geheven. Voor partners is dit € 50.000. Vervolgens wordt een fictief rendement berekend dat hoger wordt naarmate het vermogen groter wordt. Mensen met een hoger vermogen gaan daardoor procentueel meer belasting betalen dan mensen met een lager vermogen.

In de hoogste categorie wordt uitgegaan van een fictief rendement van 5,50 %. Dit fictieve rendement wordt dan weer belast met 30 %. In de laagste categorie daarentegen wordt het fictieve rendement 2,91 %. En ook dit fictieve rendement wordt dan weer met 30 % belast.

Schematisch leidt dit tot het volgende schema:

Vermogen in euro’s Fictief rendement in % Fiscale druk
0 – 25.000 Vrijgesteld 0
25.000 – 125.000 2,9 0,87
125.000 – 1.025.000 4,7 1,41
Meer dan 1.025.000 5,5 1,65

Hogere rente over spaargeld in het buitenland?

25 mei 2016 Bax & van Beek Reacties uitgeschakeld voor Hogere rente over spaargeld in het buitenland?

Banken betalen in Nederland op dit moment een zeer lage rente. In veel ander landen van Europa liggen de rentes fors hoger. Waar spaarders in Nederland maximaal 0,8 % rente op spaargeld ontvangen, betalen banken in veel andere landen van Europa tot 2,5 %. In reactie hierop is te zien, dat er onder spaarders een groeiende belangstelling is, om (een deel van) hun spaargeld bij een buitenlandse bank onder te brengen.

Nieuw type bemiddelaars
Verwacht wordt, dat op de Nederlandse markt op korte termijn een nieuw type bemiddelaar actief zal worden. Deze bemiddelaar legt het contact tussen de Nederlandse spaarder en de bank in het buitenland. De bemiddelaar ontvangt van deze buitenlandse banken een vergoeding over het saldo van het spaargeld dat hij op deze wijze onderbrengt.

Garantiestelsel
Mits in de jaarlijkse belastingaangifte correct wordt vermeld, dat iemand spaargeld bij een buitenlandse bank heeft ondergebracht is dit toegestaan. Spaarders bij een Nederlandse bank vallen onder het Nederlandse depositogarantiestelsel. Dit garandeert de tegoeden van de spaarder tot maximaal € 100.000,- per bank, indien de Bank op enig moment niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Indien een Nederlandse spaarder geld bij een buitenlandse bank onderbrengt, is het verstandig te onderzoeken of de betreffende bank ook onder een garantiestelsel valt en wat deze garantie exact inhoudt. Bedacht moet worden, dat indien een dergelijke bank in de problemen raakt, de spaarder dan zelf moet gaan corresponderen met de instelling die de garantie heeft afgegeven.

Valuta-risico
Ook moet de spaarder alert zijn op de vraag of zijn spaargeld in euro’s wordt geadministreerd, dan wel in de lokale valuta van de betreffende bank. Niet alle lidstaten van de Europese Unie hebben de euro als betaaleenheid. Het betreft hier de landen Denemarken, Zweden, het Verenigd Koninkrijk, Hongarije, Polen, Tsjechië, Bulgarije, Roemenië en Kroatië. Indien het spaargeld in de lokale valuta van deze landen wordt geadministreerd, dan is er een groot valutarisico. Een risico dat waarschijnlijk niet opweegt tegen de hogere rentevergoeding die bij banken in deze landen wordt ontvangen.

Herinnering aan Icesave
In 2008 kwam de IJslandse bank Landsbanki in de problemen. Onder de naam Icesave was de bank op dat moment nog geen jaar actief in Nederland. In korte tijd waren 130.000 Nederlanders ingegaan op de hogere spaarrentes die deze bank bood in vergelijking met de Nederlandse banken. Uiteindelijk heeft de Nederlandse overheid zich garant gesteld tot een bedrag van € 100.000 per spaarder. Of de politiek dit in een toekomstige situatie opnieuw zal doen, is zeer de vraag.

Ons advies is om zeer terughoudend te zijn bij aanbiedingen van partijen om spaargeld bij buitenlandse banken onder te brengen.

Nationale Hypotheek Garantie blijft dit jaar tot maximaal € 245.000 mogelijk

25 mei 2016 Bax & van Beek Reacties uitgeschakeld voor Nationale Hypotheek Garantie blijft dit jaar tot maximaal € 245.000 mogelijk

Belang NHG
Kopers van een woning kunnen onder voorwaarden een Nationale Hypotheek Garantie aanschaffen. Hiervoor betalen zij eenmalig 1% premie over het totale hypotheekbedrag. Deze premie mag meegefinancierd worden met de hypotheeklening.

Lagere rente
Geldverstrekkers zijn bereid een lagere hypotheekrente te rekenen, wanneer voor de lening een Nationale Hypotheek Garantie is afgegeven. Dit doen zij omdat deze garantie het risico dat zij in de toekomst het uitgeleende bedrag niet terugkrijgen, veel kleiner maakt. Dit lagere risico voor de geldverstrekker levert dus een lagere hypotheekrente op. Wordt deze korting op de rente berekend over de hele looptijd van de hypotheek, dan gaat het om een zeer aanzienlijke besparing van vaak tienduizenden euro’s. Alleen al om die reden is het verstandig, wanneer aan de voorwaarden om deze Nationale Hypotheek Garantie aan te kunnen schaffen wordt voldaan, dit ook te doen.

Vangnet voor calamiteiten
Naast het voordeel van een lagere hypotheekrente biedt de Nationale Hypotheek Garantie nog een ander belangrijk voordeel. Indien iemand door scheiding, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid de hypotheeklasten niet meer kan betalen, dan biedt de Nationale Hypotheek Garantie een vangnet. In die situatie kan hulp worden geboden om de hypotheek toch weer betaalbaar te maken, zodat de woning kan worden behouden. Blijft verkoop de enige optie en is de opbrengst lager dan de uitstaande hypotheekschuld, dan kan de Nationale Hypotheek Garantie deze restschuld kwijtschelden.

Oriënteert u zich op de aankoop van een woning? Neemt u dan contact op met ons kantoor. Wij informeren u graag over de verschillende mogelijkheden van financiering. Uiteraard zullen wij u dan ook uitgebreider informeren over de voorwaarden waaraan voldaan moet worden om voor de Nationale Hypotheek Garantie in aanmerking te komen.

Pensioenfondsen geven waarschuwing af

26 april 2016 Bax & van Beek no comments

Midden april hebben de grootste pensioenfondsen in Nederland, zoals ABP, PFZW en Bpf de waarschuwing afgegeven, dat zij in 2017 waarschijnlijk de uitkeringen aan gepensioneerden zullen moeten verlagen. Voor de meeste fondsen is dit de eerste keer in hun geschiedenis.

Onvoldoende reserves
Pensioenfondsen ontvangen premies. Deze premies worden belegd. De premie samen met het rendement over de beleggingen moeten voldoende kapitaal opleveren om de pensioenuitkeringen te financieren. De lage rente en de sterke schommelingen op de aandelenmarkten leiden ertoe, dat het rendement lager is dan waarmee men in het verleden rekening heeft gehouden. Het ABP kon eind maart van dit jaar maar voor 90,4 % aan haar toekomstige verplichtingen voldoen. Anders gezegd: voor elke € 1.000 euro aan pensioen die het ABP in de toekomst moet uitkeren, heeft men slechts € 904,- ter beschikking. Vandaar dat de pensioenfondsen nu al waarschuwen, dat zij in 2017 waarschijnlijk moeten overgaan tot verlaging van reeds ingegane pensioenen.

Ingreep valt wel en niet mee
De aangekondigde ingreep valt wel en niet mee. Pensioenfondsen mogen hun tekorten over 10 jaar spreiden. In de praktijk zal dit betekenen, dat de pensioenuitkering “maar” met enkele euro’s per maand wordt verlaagd. Tegelijkertijd is echter te zien, dat anders dan in het verleden, de pensioenuitkeringen de koopkrachtontwikkeling niet meer bijhouden. Het pensioen is daarmee niet meer waardevast zoals het dat in het verleden wel was.

Meer zekerheid bij verzekeringen
Een individuele werknemer of gepensioneerde heeft maar weinig invloed op de ontwikkeling van zijn pensioen bij een pensioenfonds. Het pensioenfonds, waarin vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers zitting hebben, neemt immers de besluiten.

Veel consumenten hebben echter, bijvoorbeeld bij verzekeringsmaatschappijen of banken, ook zelf oudedagsvoorzieningen afgesloten. Hierbij is deze consument een overeenkomst aangegaan met de verzekeraar of bank. Een dergelijk contract kan niet eenzijdig door de bank of verzekeraar worden aangepast. Heeft de financiële instelling in het verleden naar huidig inzicht dus een te hoog rendement gegarandeerd, dan zal dit rendement toch moeten worden uitgekeerd. Het verlies dat de bank- of verzekeraar dan heeft, moet worden goed gemaakt vanuit de andere bedrijfsactiviteiten. Maar de consument krijgt de uitkering die is afgesproken.

Regelmatig overleg
De gemiddelde levensduur stijgt. Hiermee neemt ook het belang van een goede pensioenvoorziening toe. Het is verstandig om hierover periodiek met een van de deskundigen van ons kantoor van gedachten te wisselen. Zorgen voor een financieel gezonde oude dag kan op allerlei manieren: van het ervoor zorgen dat de financiering van uw woning is afgelost tot het opbouwen van een kapitaal waarmee u levenslang maandelijks een uitkering ontvangt. Door tijdig en periodiek uw situatie met ons te bespreken zorgt u voor financiële zekerheid. Wij zijn u graag van dienst.

Grafkosten stijgen dit jaar opnieuw: blijf goed verzekerd

26 april 2016 Bax & van Beek no comments

Begrafeniskosten bestaan voor een groot deel uit grafkosten. Deze kosten verschillen sterk per provincie en zelfs per gemeente. Uitvaarzekeraar Monuta heeft de grafkosten van 1.063 begraafplaatsen in 365 gemeenten onderzocht. Hieruit blijkt dat de gemiddelde kosten van een graf in 2016 zijn gestegen. De duurste gemeentelijke begraafplaatsen bevinden zich in het midden en westen van het land. De goedkoopste vindt u in Groningen en Limburg.

Gemiddeld kost een eigen graf voor één persoon in Nederland € 3.039, -. Dit bedrag is gestegen ten opzichte van vorig jaar; toen betaalde men voor eenzelfde graf € 2.860,-. In Limburg betaalt men gemiddeld het minst voor een eigen graf voor één persoon, namelijk € 1.990,-. In Zuid-Holland lopen kosten voor eenzelfde graf op tot gemiddeld € 4.051,-. De grafkosten kunnen per gemeente ook sterk verschillen. Zo ligt de goedkoopste gemeentelijke begraafplaats in Hoogezand-Sappemeer, waar men slechts € 735,- betaald voor een graf voor één persoon. Nog geen 15 kilometer verderop ligt één van de duurste begraafplaatsen van Nederland; een graf op begraafplaats Esserveld in Groningen kost € 7.267,-.

De prijs van een graf wordt mede bepaald door de grondprijs van een gemeente en het onderhoud dat een graf vergt. Ook wordt de prijs van een graf beïnvloed door de stagnatie in de verkoop van graven. Het aantal crematies neemt immers toe terwijl het aantal begrafenissen afneemt. Landelijk gezien ligt het percentage crematies momenteel rond de 63% en de verwachting is dat dit nog verder stijgt, terwijl het sterftecijfer nagenoeg stabiel blijft.

Heeft u nog geen voorziening getroffen voor de uitvaartkosten of wilt u weten of u nog steeds voldoende verzekerd bent? Neem dan contact met ons op en vraag een adviesgesprek aan.

Digitale nalatenschap in de praktijk vaak lastig te regelen

26 april 2016 Bax & van Beek no comments

Vrijwel iedereen heeft op dit moment ook een digitaal “leven”. Bijvoorbeeld op sociale fora maar ook bij online shops. Voor al die digitale plaatsen zijn ooit wachtwoorden en andere toegangscodes aangemaakt.

In toenemende mate komt het voor, dat mensen na hun overlijden nog vele jaren op allerlei plaatsen digitaal met hun profiel aanwezig zijn. Vooral voor de nabestaanden kan dit pijnlijk zijn. Maar ook voor mensen die op het profiel reageren en berichten zenden, omdat ze niet weten dat de betreffende persoon (al soms lange tijd) is overleden.

Om die situatie te voorkomen zijn meerdere oplossingen beschikbaar. Er bestaan meerdere veilige sites waar iemand alle toegangscodes kan registreren. De nabestaanden hoeven dan alleen maar een toegangscode te kennen van deze site om vervolgens alle andere plaatsen waar de overledene nog digitaal aanwezig is, te sluiten.

Een alternatief is uiteraard ook om een dergelijk overzicht zelf op papier bij te houden. Hierbij zal wel opgelet moeten worden, dat de lijst enerzijds na het overlijden voor de nabestaanden beschikbaar komt en anderzijds dat de lijst tijdens het leven niet in handen kan komen van derden.

Ook binnen de financiële wereld bieden financiële ondernemingen steeds vaker klanten een digitaal archief aan. Hier worden dan bijvoorbeeld de digitale polissen geplaatst. Ook dit digitaal archief is beveiligd met toegangscodes. Bij deze financiële instellingen kan ons kantoor, indien wij gemachtigd zijn door de nabestaanden, uiteraard ondersteuning verlenen, indien toegangscodes niet meer beschikbaar zijn.

Ouders kunnen kinderen helpen met de koopwoning

26 april 2016 Bax & van Beek no comments

De aanschaf van een eigen woning kan kosten met zich meebrengen die niet uit een af te sluiten hypotheek gefinancierd kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan de inrichting. Ook is het mogelijk dat het inkomen van het kind net te laag is om de gewenste hypotheek te verkrijgen. Ouders kunnen dan op verschillende manieren helpen.

Optie 1: Geld schenken
Ouders mogen jaarlijks belastingvrij een bedrag schenken aan elk van hun kinderen. Voor 2016 is dit bedrag € 5.304,-.

Ouders mogen aan kinderen tussen hun 18e en 40e jaar eenmalig belastingvrij een bedrag schenken. Voor 2016 is dit bedrag € 25.499. Dit geschonken bedrag mag het kind naar eigen inzicht besteden. In het jaar dat deze schenking plaats vindt geldt dan niet de vrijstelling van € 5.304. Dit bedrag mag worden verhoogd tot € 53.016. Maar dan geldt dat het deel boven de € 25.499 moet worden besteedt aan de kosten voor aankoop of verbouw van de eigen woning, aflossing van de hypotheek of aan een studie.

Optie 2: Onderhandse lening aangaan
Ouders kunnen ook een lening aan hun kinderen verstrekken. Hiervoor zal dan wel een marktconforme rente in rekening moeten worden gebracht. Indien voor de aanschaf van de woning daarnaast een lening bij een bank wordt afgesloten, dan zal de bank voor de beoordeling of het kind de hypotheek kan betalen rekening houden met de lening die het van de ouders heeft gehad.

Optie 3: Medeschuldenaar worden
Is bij het aangaan van de lening het inkomen van het kind nog net onvoldoende voor de lening maar zijn de vooruitzichten op het wel voor de lening gewenste inkomen positief dan kunnen ouders medeschuldenaar worden. Dat betekend dat indien het kind de verplichtingen uit de hypotheek niet kan nakomen de geldverstrekker kan terugvallen op de ouders.

Advies is noodzakelijk
Hierboven zijn drie mogelijke opties gegeven hoe ouders hun kinderen bij de aanschaf van een woning financieel kunnen helpen. Elke optie heeft echter voor- en nadelen. Overweegt u een van deze opties dan adviseren wij u met klem u uitgebreid te laten adviseren. Wij zijn u hierbij graag van dienst.

Pensioenbewustzijn is bij de meeste mensen laag

8 april 2016 Bax & van Beek no comments

Elk onderzoek onder consumenten levert ongeveer het zelfde beeld op: de gemiddelde consument heeft bij benadering geen idee hoe zijn inkomen na pensionering eruit ziet.

De Autoriteit Financiële Markten heeft onlangs een alarmerend onderzoek uitgebracht. Meer dan 1/3 van de mensen zullen in de toekomst geconfronteerd worden met een fors lager pensioen, dan dat zij nu zeggen nodig te hebben.

Consumenten die een extra risico lopen op een te laag pensioen zijn: Werknemers:

 • Die gedurende een periode bij een werkgever in dienst zijn (geweest) die geen pensioenregeling heeft.
 • Die in dienst zijn (geweest) bij een werkgever met een magere pensioenregeling.
 • Bij wie het pensioen is gekort.
 • Bij wie het pensioen een (langere) periode niet is geïndexeerd.
 • Die gedurende een periode parttime hebben gewerkt of arbeidsongeschikt zijn.
 • Bij wie het pensioen (herhaaldelijk) is afgekocht.
 • Die wegens langdurig verblijf in het buitenland geen recht hebben op volledige AOW.
 • Die gescheiden zijn met (ongelijke) verevening van het pensioen.
 • Die circa 15 jaar vóór ingang voor het pensioen snel carrière hebben gemaakt.

De test van het Nibud geeft inzicht in uw inkomsten en uitgaven na pensionering
Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) heeft een test ontwikkeld, waarmee u kunt nagaan of u voldoende inzicht heeft in uw inkomsten en uitgaven na uw pensioendatum. Na de test ziet u direct uw score en krijgt u een korte toelichting bij een aantal onderwerpen. U vindt de test hier.

Wij zijn u graag van dienst bij een goed beeld van uw financiën na uw pensioen
Na uw pensionering verandert uw inkomen. Waarschijnlijk heeft u ook minder kosten. Misschien heeft u uw hypotheekschuld voor een groot deel afgelost en geld opzij zetten voor uw pensioen hoeft ook niet meer? Om verrassingen en problemen te voorkomen, is het dus belangrijk dat u vroegtijdig een goed beeld heeft van uw inkomsten en uitgaven als u met pensioen gaat. Wij kunnen u informeren over de opbouw van uw pensioeninkomen en wij nemen graag de tijd om uw vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.

Aantal autodiefstallen blijft dalen

8 april 2016 Bax & van Beek Reacties uitgeschakeld voor Aantal autodiefstallen blijft dalen

Het aantal gestolen personenauto’s daalde in 2015 ten opzichte van 2014 met 5,8 % naar 10.091 auto’s. De daling is het sterkst in de categorie jonge auto’s: min 14 %. De Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit vermoedt, dat dit het resultaat is, van dat in nieuwe auto’s steeds betere alarmsystemen worden gemonteerd. Het nadeel hiervan is, dat de aandacht van criminelen verschuift naar oudere auto’s van tussen de 4 en 8 jaar oud. In deze categorie steeg het aantal diefstallen dan ook met maar liefst 16 %!

De Top 5 van de gestolen auto’s in 2015 ziet er als volgt uit:
Volkswagen 1 op 307
BMW 1 op 349
Audi 1 op 307
Mercedes-Benz 1 op 560
Opel 1 op 1.536

Preventie-tips
Vanuit bovenvermelde Stichting worden onder meer de volgende preventie-tips gegeven om het risico van diefstal van uw auto te beperken:

 1. Laat buitenshuis nooit autosleutels onbeheerd in een jaszak zitten.
 2. Draai de wielen in de richting van de stoeprand en zet het stuurslot erop.
 3. Zet de auto, waar mogelijk, op een bewaakte parkeerplaats of parkeer op een goed verlichte plek.
 4. Als u één of meer sleutels kwijt bent, ga dan naar uw dealer om deze uit de autocomputer te laten verwijderen. In de autosleutel of keycard van nieuwere auto’s zit namelijk een chip die met de boordcomputer in uw auto communiceert. Alleen als de auto de sleutel herkent aan de unieke codes, gaan de deuren open en kan de motor starten. Als een sleutel verloren of gestolen is, doet u er goed aan, de unieke codes van die sleutel uit de boordcomputer van uw auto te laten verwijderen. Daarmee is de gestolen sleutel onbruikbaar om uw auto te starten en er mee weg te rijden. Verschillende van deze tips kunnen u helpen om diefstal te voorkomen. Ze voorkomen diefstal niet altijd direct, maar maken het wel zo moeilijker voor de autodief om uw auto te stelen.

Woningmarkt trekt fors aan: laat u adviseren

8 april 2016 Bax & van Beek Reacties uitgeschakeld voor Woningmarkt trekt fors aan: laat u adviseren

De markt van koopwoningen trekt fors aan. Bestaande koopwoningen zijn in januari van dit jaar 4,1 % duurder geworden ten opzicht van een jaar geleden. Ook het aantal kooptransacties stijgt. In januari van dit jaar was het aantal transacties 26 % hoger dan in januari 2015. Deze stijging is het gevolg van het zich herstellende consumentenvertrouwen in combinatie met een aanhoudend lage rente.

Te weinig huurwoningen; kopen wordt aantrekkelijker
De positieve ontwikkelingen op de markt van koopwoningen worden verder versterkt door de gang van zaken op de markt van huurwoningen. In de vrijesectorhuurwoningen is een groot tekort aan huurwoningen ontstaan. Het gevolg hiervan is, dat de huurprijzen voor deze woningen sterk stijgen. In het laatste kwartaal van 2015 zijn deze huren met 5 % gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 2014. Ook in de sociale sector is er een groot tekort aan huurwoningen. Op deze gespannen markt wordt het voor steeds meer mensen, die in andere tijden een woning zouden huren aantrekkelijker om een woning te kopen.

Opletten voor overkreditering
De huidige rente is historisch laag. Echter, deze lage rente heeft ook het risico, dat consumenten meer of grotere leningen aangaan die op lange termijn onverstandig kunnen zijn, want in de toekomst zal deze rente weer stijgen. Het risico bestaat dat, wanneer de rente stijgt, consumenten hun maandelijkse lasten niet meer kunnen dragen. Kunnen deze lasten nog nét wel gedragen worden, dan dreigt het gevaar, dat er onvoldoende ruimte is voor andere belangrijke reserveringen zoals de oudedagsvoorziening.

Woonlasten huiseigenaren kunnen nu al lager uitvallen
Recent onderzoek van SNS wijst uit, dat twee derde van de Nederlandse huizenbezitters met een hypotheek van vóór 2013 op dit moment een hogere hypotheekrente betaalt, dan de actuele rentestand. Opvallend is, dat de helft van deze groep huiseigenaren geen enkele actie onderneemt om een lagere rente te krijgen. Veel mensen reageren niet, omdat zij denken dat altijd een boeterente verschuldigd is. Dit is echter niet het geval. Veel banken geven bij voorbeeld een lagere rente, wanneer de waarde van de woning hoger is, dan de resterende hypotheekschuld. Maar ook wanneer er wel boeterente moet worden betaald, dan kan deze vaak in het nieuwe lening bedrag worden opgenomen, waardoor meteen lagere woonlasten worden verkregen.

Advies loont
Of het nu gaat om de vraag of het beter is om te huren of te kopen, het bepalen van een verantwoord lening bedrag, of de vraag of de bestaande woonlasten verlaagd kunnen worden, dan is het altijd verstandig om hierover een advies in te winnen bij een onafhankelijk financieel adviseur. Ons kantoor is onafhankelijk. Dit wil zeggen dat geen enkele verzekeringsmaatschappij of bank invloed heeft op de inhoud van onze adviezen. Hierdoor kunnen wij altijd die adviezen geven, waarvan wij op grond van de feiten denken dat die voor de betreffende klant het meest passend zijn.

Wilt u dus informatie rondom het huren of kopen van een woning of hebt u vragen over uw bestaande hypotheek, neemt u dan contact op met ons kantoor. Aan de hand van uw woonwensen en uw financiële situatie kunnen wij u adviseren over verantwoorde en betaalbare hypotheeklasten, over uw huidige hypotheeklasten in relatie tot de actuele rentestand, over de hypotheekvorm, over de duur van de rentevaste periode en over speciale voorwaarden en mogelijke risico’s.