Bel mij terug !

Elektrische fietsen: ook gewild bij dieven

8 april 2016 Bax & van Beek Reacties uitgeschakeld voor Elektrische fietsen: ook gewild bij dieven

Nederland telt inmiddels meer fietsen dan dat er inwoners zijn. Het aandeel elektrische fietsen, e-bikes, neemt snel toe met de keerzijde dat ook bij dieven de populariteit van deze fietsen toeneemt.

Elektrische fietsen
Op dit moment rijden er circa 1,5 miljoen elektrische fietsen. De gemiddelde prijs van zo een elektrische fiets ligt tussen de €1.500 en € 2.500. Schadecijfers van verzekeringsmaatschappijen geven aan, dat het aantal diefstallen van dit type fietsen sterk toeneemt. Afgelopen jaar zijn er circa 25.000 elektrische fietsen gestolen. Omdat de Nederlandse markt, zeker waar het gaat om elektrische fietsen, overzichtelijk is en weinig van deze gestolen fietsen worden teruggevonden, bestaat de indruk dat veel van deze fietsen direct na ontvreemding naar het buitenland worden verkocht.

Goede verzekering
De kans dat op enig moment de elektrische fiets gestolen wordt, is groot. Het is dan ook te overwegen om een goede verzekering hiervoor af te sluiten. Heeft u al een verzekering voor een elektrische , dan raden wij u aan nog eens naar de polisvoorwaarden te kijken. Niet in alle gevallen zal de verzekering bij diefstal uitkeren. Bijvoorbeeld niet wanneer de fiets ten tijde van de diefstal niet op slot stond of zich in de avonduren buiten een afgesloten ruimte bevond.

Neemt het aantal diefstallen toe, dan is het de verwachting dat er een combinatie van de volgende maatregelen zal komen:

  • Hogere premie;
  • Hoger eigen risico;
  • Strengere eisen om het risico op diefstal te verminderen.

Tips
Enkele tips om het risico op diefstal van een elektrische fiets te verminderen, zijn:

  • Gebruik naast het fietsslot ook een goedgekeurd kabelslot.
  • Sla het kabelslot door het frame en een vast object. Dus niet alleen het kabelslot door het voorwiel. Dieven tillen dan de fiets nog steeds gemakkelijk in een bestelwagen of draaien het voorwiel los.
  • Parkeer de fiets bij voorkeur in een bewaakte stalling. Is dit niet mogelijk, plaats de fiets dan liefst goed in het zicht waar veel mensen zijn.
  • Monteer het kettingslot hoog en strak. Zorg dat het kettingslot de grond niet raakt. Dieven gebruiken vaak een betonschaar. Diefstal gaat sneller wanneer de schaar aan een zijde op de grond kan rusten.

Hoogte pensioen wordt meer uw eigen risico

8 april 2016 Bax & van Beek Reacties uitgeschakeld voor Hoogte pensioen wordt meer uw eigen risico

Internationaal bezien bezit Nederland een mooi pensioenstelsel, waarop we trots mogen zijn. Als gevolg van verschillende oorzaken staat dit stelsel toch onder druk. Langzaam maar zeker is te zien dat het pensioen minder zeker wordt.

Een mooi maar ingewikkeld pensioenstelsel
Nederland heeft een mooi maar ingewikkeld stelsel van pensioen. Het stelsel is gebouwd op drie pijlers.

De AOW
De eerste pijler bestaat uit de AOW. Iedere inwoner in Nederland heeft recht op dit basispensioen. De premie wordt opgebracht door degenen die betaald aan het arbeidsproces deelnemen. De hoogte van de AOW wordt bepaald door de politiek. Om de lasten van de AOW voor de werkenden draagbaar te houden is de datum waarop iemand AOW ontvangt opgeschoven. Naarmate de levensverwachting verder stijgt, zal ook de datum waarop de AOW ingaat verder in de tijd opschuiven.

Het pensioen via de werkgever
Meer dan 90 % van de werknemers bouwt naast de AOW een pensioen op bij het bedrijf waar hij/zij werkt. Gemiddeld is dit 20 % van het salaris. Dit is de tweede pijler van het pensioengebouw. De werknemer betaalt zelf dus (fors) mee aan de opbouw van dit pensioen.

Eigen regeling
Daarnaast, en dat is de derde pijler, kan de Nederlandse burger pensioen opbouwen via onder meer fiscaal gefaciliteerde producten van banken en verzekeraars. Hiermee kan de burger “op maat” zorgen voor een voldoende inkomen, nadat hij gestopt is met het verrichten van betaalde arbeid.

Pensioen werkgever volgde koopkrachtontwikkeling
Lange tijd was het gebruikelijk, dat de uitkering van het werkgeverspensioen de koopkrachtontwikkeling min of meer volgde. Anders gezegd: stegen de prijzen van goederen en diensten, dan steeg ook de hoogte van het pensioen. Ondanks stijgende prijzen, konden de gepensioneerden op deze wijze toch op het niveau blijven leven, zoals zij dat gewend waren. Koopkrachtbehoud bij pensioen steeds minder houdbaar Bij het werkgeverspensioen betalen werkgever en werknemer gedurende het dienstverband premies waaruit later de pensioenuitkering wordt gefinancierd. De hoogte van deze premie wordt mede gebaseerd op de gemiddelde levensverwachting van de werknemer. Stijgt deze levensverwachting in de jaren dat de werknemer werkt, bijvoorbeeld door medische ontwikkelingen, dan zal in de jaren daaraan voorafgaand te weinig premie zijn betaald om de langere levensverwachting te financieren. Niet altijd is het mogelijk om dit “tekort” in de latere jaren weer in te halen. In totaal is er in een dergelijke situatie eigenlijk te weinig “gespaard” om de gewenste pensioenuitkering voor de volledige levensduur te financieren.

Bij het bepalen van de hoogte van de premie heeft de pensioenuitvoerder een inschatting gemaakt van het rendement, dat hij met de ingelegde premies kan behalen. In de afgelopen 15 jaren zijn de beleggingsopbrengsten echter bij veel pensioenuitvoerders lager dan waarmee oorspronkelijk was gerekend. De rente is bijvoorbeeld al langere tijd historisch laag.

Deze twee factoren, langere levensduur en lagere rendementen, maken het voor veel pensioenfondsen, niet meer mogelijk om garanties te geven dat pensioenuitkeringen in de toekomst de koopkrachtontwikkelingen zullen volgen.

Risico komt meer en meer bij de werknemer te liggen
Het pensioenstelsel ontwikkelt zich daarom meer en meer naar een systeem waarbij de werknemer het risico gaat dragen van tegenvallende rendementen en stijgende levensverwachtingen. Dit gebeurt simpelweg omdat de pensioenuitkering niet langer automatisch de koopkrachtontwikkeling volgt.

Maatwerk wordt belangrijker
Anno 2016 is de hoogte en de ingangsdatum van de AOW afhankelijk van politieke beslissingen en moeten ook werknemers zelf het risico dragen van de tegenvallende rendementen en een stijgende levensverwachting. De conclusie kan niet anders zijn, dan dat de eerste en tweede pijler van het Nederlandse pensioenstelsel minder zekerheid gaan geven.

Hierdoor krijgt de derde pijler, de individuele maatregelen die burgers zelf kunnen nemen, vanzelf een groter belang. Dit belang kan op verschillende manieren worden ingevuld. Door individuele verzekeringen af te sluiten, maar ook net zo goed door de lasten na pensionering tijdig te verlagen. Bijvoorbeeld door extra aflossingen te doen tijdens het arbeidzame leven om de hypotheeklasten na pensionering te verminderen, of door “kleiner” te gaan wonen.

In een situatie waarin de AOW en het werkgeverspensioen onder druk staan, zijn er dus veel manieren om ervoor te zorgen, dat er na pensionering toch voldoende inkomen beschikbaar is. Echter, om tot een goede invulling van uw pensioen te komen is maatwerk vereist. Een op maat gekozen oplossing, die rekening houdt met uw specifieke wensen en omstandigheden.

Wij denken graag met u mee
Als uw adviseur op het gebied van financiële zekerheid denken wij graag met u mee. Wij kunnen u inzicht geven in welke pensioenrechten u op dit moment heeft opgebouwd en wat uw besteedbaar inkomen na pensionering globaal zal zijn. Ook kunnen wij samen met u nagaan welke maatregelen mogelijk zijn om uw financiële positie na pensionering te verbeteren. Wanneer u ons laat weten dat u hiervoor belangstelling heeft, dan maken wij graag met u een afspraak.

Schade door terrorisme en uw verzekering

8 april 2016 Bax & van Beek Reacties uitgeschakeld voor Schade door terrorisme en uw verzekering

Helaas leven we in een tijd waarin er een voortdurende dreiging is van terroristische aanslagen. Met enige regelmaat vragen relaties van ons kantoor hoe schade door een terroristische daad binnen de verzekering is geregeld. In dit artikel geven wij hierop een toelichting.

Meeste verzekeraars kennen beperking
De polisvoorwaarden van de meeste verzekeringsmaatschappijen kennen een beperking voor schade veroorzaakt door een terroristische daad. Dit doen verzekeringsmaatschappijen omdat een terroristische daad zoveel financieel schade kan opleveren, dat dit de draagkracht van een individuele verzekeringsmaatschappij te boven kan gaan. Om verzekerden toch zo veel mogelijk zekerheid te bieden, hebben verzekeringsmaatschappijen echter besloten een samenwerking aan te gaan om de draagkracht voor schade als gevolg van een terroristische aanslag te vergroten.

Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden NV.
Circa 250 verzekeringsmaatschappijen in Nederland zijn in het kader van deze samenwerking aangesloten bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschade NV., NHT. Deze samenwerking kan het best als volgt worden samengevat. Indien een terroristische aanslag plaatsvindt, kan dit leiden tot schade. Indien deze schade is verzekerd, moet de maatschappij deze schade uitkeren. De verzekeringsmaatschappijen die samenwerken in de NHT hebben nu afgesproken, dat die schade in dat geval wordt omgeslagen over al die circa 250 verzekeringsmaatschappijen. Een schade die voor een enkele verzekeringsmaatschappij te groot is om te dragen, kan hierdoor wel door alle verzekeringsmaatschappijen samen worden gedragen.

De schade-uitkering is niet onbeperkt
Maar ook bij deze samenwerking is de draagkracht niet onbeperkt. Verzekeraars hebben samen met de Nederlandse overheid daarom afgesproken, dat bij schade als gevolg van een terroristische aanslag de maximale dekking voor alle schades bij elkaar één miljard euro per kalenderjaar zal zijn.

Uitgangspunt er moet een verzekering zijn
Bij schade als gevolg van een terroristische aanslag zal eerst gekeken worden of er voor deze schade een verzekering is gesloten. Stel dat een gebouw beschadigd wordt door een dergelijke aanslag, dan is het dus de vraag of er een opstalverzekering voor dat pand is afgesloten. Is dit het geval, dan wordt de schade in beginsel conform de voorwaarden van de betreffende verzekering vergoed. Is de verzekerde som gemaximeerd op bijvoorbeeld € 250.000 dan is de uitkering ook maximaal € 250.000 ook al is de werkelijke schade (veel) hoger. Is er echter geen verzekering, dan zal de schade die iemand lijdt als gevolg van een terroristische aanslag ook niet vergoed worden door een verzekeringsmaatschappij.

Schade-uitkering gemaximeerd
In beginsel wordt de schade die door een terroristische aanslag plaatsvindt dus afgewikkeld volgens de polisvoorwaarden net als andere schades. Indien echter de totale schade als gevolg van terroristische acties in een kalenderjaar in Nederland meer dan één miljard euro Bedraagt, dan zal de schade-uitkering evenredig worden gekort tot deze één miljard euro.

Samengevat: is de totale schade in heel Nederland als gevolg van terroristische aanslagen minder dan één miljard euro dan worden alle schades volgens de polisvoorwaarden afgewikkeld. Is de totale schade meer dan één miljard euro dan vindt er een korting plaats en blijft dus een deel van de schade voor eigen rekening.

Nogmaals: geen uitkering zonder verzekering
Belangrijk om nogmaals te benadrukken, is, dat er op verzekeringsmaatschappijen geen verplichting rust om schades te vergoeden die het gevolg zijn van een terroristische aanslag, indien voor dit risico geen verzekering is afgesloten.

Heeft u vragen?
Heeft u hierover nog vragen? Of heeft u te maken met een situatie die u extra kwetsbaar maakt voor schade door terroristische aanslagen, bijvoorbeeld door de ligging van uw woning en wilt u hierover aanvullend advies? Laat ons dit dan weten. Wij helpen u graag.

Niet alleen de prijs telt mee

11 december 2015 Bax & van Beek Reacties uitgeschakeld voor Niet alleen de prijs telt mee

Bij ons advies voor een verzekering, kijken wij niet alleen naar de premie en de voorwaarden van het product. De keuze van de maatschappij die de verzekering levert is minstens zo belangrijk. De keuze voor een bepaalde maatschappij laten we afhangen van verschillende factoren. En de premie, die is natuurlijk belangrijk, maar is er daar slechts één van.

Er zijn namelijk maatschappijen die hun winst niet of niet volledig aan de aandeelhouders uitkeren, maar verdelen over de verzekerden. Dat kan als een jaarlijkse uitkering of in de vorm van een korting op de premie. Ook zijn er verzekeraars die hun verzekerden een bepaalde mate van inspraak geven. Andere maatschappijen blinken weer uit in een snelle afhandeling van schades, of hebben een foutloze administratie dankzij een perfecte automatisering. En er zijn verzekeraars die maatschappelijk verantwoord ondernemen als belangrijkste uitgangspunt voor hun bedrijfsvoering kiezen.

Al deze factoren tezamen bepalen welke verzekeringsmaatschappij de beste keuze is. En dat kan voor u een andere zijn dan voor uw buurman, omdat u andere eisen aan uw verzekeraar stelt dan uw buurman. Daarom nemen wij de tijd om te bepalen wat voor u belangrijk is. Zodat wij u een advies kunnen geven dat echt bij u past!

Uw lijfrentespaarpot blijft onaangetast bij het gebruik van bijstand

11 december 2015 Bax & van Beek Reacties uitgeschakeld voor Uw lijfrentespaarpot blijft onaangetast bij het gebruik van bijstand

Gelukkig is het eindelijk zover: Gemeenten mogen zzp’ers of werknemers met een lijfrente niet meer verplichten hun lijfrentespaarpot af te kopen als zij een beroep op de bijstand moeten doen. Het wetsvoorstel dat deze bescherming biedt, is afgelopen 17 november aangenomen door de Eerste Kamer. De wet treedt daarmee op 1 januari 2016 in werking. Voorheen konden gemeenten degene die een beroep deed op de bijstand verplichten het lijfrentevermogen eerst te verzilveren. Zij baseerden zich hierbij op de Middelentoets van de Participatiewet. Volgens de hoofdregel van deze Participatiewet bestaat er geen recht op bijstand als er een beroep gedaan kan worden op andere voorzieningen. Opgebouwde lijfrentevermogen zou hieronder vallen. Gemeenten kunnen dan, voordat zij een bijstandsuitkering toekennen, eisen dat mensen eerst het opgebouwde lijfrentevermogen afkopen en vervolgens inzetten. Gelukkig is er nu wetgeving die hier een stokje voor steekt. Zo blijft het opgebouwde lijfrentevermogen beschikbaar voor de oude dag.

Het nieuwe wetsvoorstel variabele pensioenuitkering is naar de Tweede Kamer

11 december 2015 Bax & van Beek Reacties uitgeschakeld voor Het nieuwe wetsvoorstel variabele pensioenuitkering is naar de Tweede Kamer

In november is het voorstel van de wet tot wijziging van de Pensioenwet in verband met de invoering van een variabele uitkering naar de Tweede Kamer gestuurd. De beoogde datum van inwerkingtreding van de wetswijziging is 1 juli 2016. In het voorstel heeft staatssecretaris Klijnsma twee nieuwe varianten van de premieovereenkomst opgenomen. Dit wetsvoorstel maakt het mogelijk dat werknemers met een pensioenregeling kunnen kiezen voor een (deels) variabel, risicodragend pensioen om zo eventueel een stijgende pensioenuitkering te krijgen. Het wetsvoorstel probeert ook een oplossing te bieden voor een bestaand knelpunt in de huidige pensioenregelingen: door de huidige lage rentestand ontvangen werknemers op pensioendatum een lage vaste pensioenuitkering voor hun opgebouwde pensioenkapitaal. Voor u als werknemer kan dit wetsvoorstel ertoe leiden dat u een hoger beleggingsrendement op uw pensioenkapitaal behaalt. En daarmee dus een hoger pensioenresultaat. U moet zich er wel van bewust zijn dat diverse risico’s de latere pensioenuitkeringen nadelig kunnen beïnvloeden. Het is dus altijd van belang om een goede afweging te maken tussen zekerheid en risico’s. Maar net als nu kunt u op pensioendatum uw uitkering nog omzetten in een gegarandeerde uitkering. Het wetsvoorstel bevat verder allerlei waarborgen om ervoor te zorgen dat u geen onverantwoorde beleggingsrisico’s kunt nemen. We houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen in dit pensioendossier. Zodra zaken een definitieve vorm krijgen, kijken we graag voor u naar de gevolgen en mogelijkheden hiervan voor uw pensioen.

Mogelijkheden voor een hypotheek bij een flexibel arbeidscontract

11 december 2015 Bax & van Beek no comments

Goed nieuws: De mogelijkheden voor mensen met een flexibel arbeidscontract om een hypotheek te verkrijgen worden groter. Steeds meer geldverstrekkers gaan werken met een zogenaamde perspectiefverklaring. Bij het adviseren van een hypotheek voor onze relaties, stellen wij altijd een verantwoorde financiering centraal. U als relatie bent er namelijk niet bij gebaat om een financiering aan te gaan waarbij u financieel gezien geen enkele speelruimte meer heeft. Hoe mooi het huis ook mag zijn. Met dit in gedachten, heeft de financiële branche eerder gesteld dat alleen een zogenaamd ‘vast contract’ de consument genoeg financiële zekerheid zou bieden om een hypotheek te kunnen verkrijgen. Maar tijden zijn veranderd. We zien een trend waarin steeds meer mensen een flexibel arbeidscontract hebben. Een trend die de komende tijd alleen maar verder zal doorzetten. Als financiële branche zijn we tot de conclusie gekomen dat ook deze mensen toegang moeten kunnen krijgen tot een hypotheek. En dat kan nu. De basis hiervan is een persperctiefverklaring. Hiermee wordt gekeken naar inkomenszekerheid in plaats van baanzekerheid voor het krijgen van een hypotheek. Op dit moment zijn Randstad, Tempo-Team en Yacht nog de enige uitzendorganisaties waar flexmedewerkers terecht kunnen voor een perspectiefverklaring. Wij verwachten dat het aantal uitzendorganisaties dat hier aan gaat meewerken snel zal uitbreiden. Wilt u meer over de mogelijkheden horen, wij informeren u graag verder!

De mogelijkheden met uw spaargeld

20 november 2015 Bax & van Beek no comments

Wij kunnen ons als financieel adviseurs niet herinneren datde rente zo laag stond als nu. En het lijkt alsof de daling nog
doorzet. Voor uw hypotheek is dat fijn. Maar voor uwspaargeld is het funest. Geld op een spaarrekening levert nauwelijks nog iets op. Regelmatig vragen onze relaties naar mogelijke alternatieven voor de spaarrekening. Wat dacht u van beleggen? Of is een extra storting voor uw pensioen
interessant. Toch maar aflossen op de hypotheek? Maar er zijn nog meer mogelijkheden zoals schenken of uw geld in een obligatie of deposito stoppen.

U ziet het. Er zijn vele mogelijkheden die wij graag met u bespreken. Daarbij kijken we niet alleen naar de kansen om extra rendement te realiseren, maar ook naar uw financiële Veel zorgverzekeraars zijn dit jaar erg laat met de bekendmaking van hun premie flexibiliteit en eventuele extra risico’s van alternatieve spaarvormen. En uiteraard naar de voordelen die dit kan bieden om minder vermogensrendementsheffing te betalen. Neem gerust contact met ons op voor een persoonlijk gesprek

Veel zorgverzekeraars zijn dit jaar erg laat met de bekendmaking van hun premies

20 november 2015 Bax & van Beek no comments

Als uw financieel adviseur volgen wij op de voet welke zorgpremies de diverse zorgverzekeraars gaan hanteren in2016. Het valt ons op dat veel verzekeraars dit jaar lang op zich laten wachten. Op dit moment dat we dit artikel voor u schrijven, heeft slechts 1 verzekeraar haar premies voor
2016 bekendgemaakt. We begrijpen de reden wel waarom verzekeraars zo lang wachten: Het is voor hen interessant om zo laat mogelijk de premie bekend te maken, zodat ze eerst kunnen afwachten wat de concurrenten doen. Vervolgens kan de verzekeraar dan haar eigen premie hier zo scherp mogelijk op afstemmen.

Op zich juichen we dit toe want hoe scherper de premie voor u, hoe beter natuurlijk. De zorgverzekeraars hebben nog tot 19 november de tijd om hun premies en voorwaarden voor 2016 bekend te maken. Daarna kunnen wij als uw financieel adviseur gelijk voor u aan de slag. We vergelijken de prijzen en voorwaarden voor u, zodat er een zorgvuldige afweging gemaakt kan worden welke zorgverzekering het beste bij u past. Wilt u ook gebruikmaken van onze expertise, laat het ons dan weten. We staan graag voor u klaar.

Welk bedrag wilt u eigenlijk ontvangen als u auto total loss raakt?

20 november 2015 Bax & van Beek no comments

Regelmatig zien wij in onze adviespraktijk dat mensen die een nieuwe auto hebben aangeschaft er ‘even zelf een verzekeringetje’ bijsluiten. Als uw financieel adviseur wijzen we u er op dat ook een autoverzekering voldoende aandacht hoort te krijgen. Er zijn allerlei onderdelen van deze verzekering die invloed hebben op uw premie én op de afdekking van de risico’s die u loopt. Wat wilt u wel en niet verzekeren en welke gevolgen kan dat hebben? We geven u een voorbeeld: de nieuwwaarderegeling.

Veel goedkope all risk verzekeringen kennen alleen het eerste jaar een nieuwwaarderegeling. Wordt uw auto na het eerste jaar gestolen, of rijdt u hem total loss, dan krijgt u alleen de dagwaarde of vervangingswaarde vergoed. Deze ligt al snel duizenden euro’s lager dan de nieuwwaarde van uw prachtige auto. En stel dat hij pas 1 jaar oud is. Dat is dan toch wel heel zuur. Er zitten grote verschillen in de nieuwwaarderegelingen van de vele autoverzekeraars. Wij zien helaas te vaak dat onze relaties er van uitgaan dat elke all risk verzekering een goede dekking biedt voor nieuwe auto’s. Maar weet u dat er zelfs verzekeringen zijn die überhaupt geen nieuwwaarderegeling kennen! Wij kiezen voor onze relaties vaak een autoverzekering met een nieuwwaarderegeling van drie jaar. En sluiten we voor de relatie die dat wenst aanvullend een verlengde nieuwwaarderegeling af. Dit is slechts 1 voorbeeld waar u aan moet denken bij het sluiten van een goede verzekering voor een nieuwe auto. Vraag ons gerust om een zorgvuldige afweging voor u te maken.