Bel mij terug !

Wanneer is iets een tuinmeubel?

4 maart 2019 Bax & van Beek Reacties uitgeschakeld voor Wanneer is iets een tuinmeubel?

In een zaak die aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening werd voorgelegd had de consument een inboedelverzekering afgesloten. In de polisvoorwaarden was opgenomen dat ook schade door diefstal van tuinmeubelen was verzekerd.

Op enig moment worden bij de consument twee Big Egg barbecues uit de tuin gestolen. Het ging hierbij om barbecues met een aanzienlijke waarde van meer dan 1000 Euro per stuk. De consument claimde deze schade op zijn inboedelverzekering. De verzekeraar weigerde deze schade te vergoeden met als argument dat een barbecue geen “tuinmeubel” is.

Wat vindt de Geschillencommissie

De Geschillencommissie besluit om in ‘Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse Taal’ te kijken naar wat de definitie is van “meubel”. Aldaar ziet men staan:” huisraad, tafel, stoel, kast, enz.

De commissie constateert hierop dat een barbecue niet onder het begrip “meubel” valt. Naar het oordeel van de commissie heeft een meubel het doel om een interieur aan te kleden terwijl een barbecue een gebruiksvoorwerp is.

De commissie stelt vervolgens vast dat de verzekeraar terecht geweigerd heeft de schade als gevolg van de diefstal te vergoeden.

Ons advies

Heeft u kostbare objecten buiten uw woning, bijvoorbeeld in uw tuin zoals in dit geval de barbecue of op uw werk of omdat u deze objecten heeft uitgeleend, ga er dan niet vanuit dat deze op uw inboedelverzekering zijn meeverzekerd. U mag ons altijd bellen. Dan controleren wij voor u of deze goederen wel of niet verzekerd zijn, welke speciale voorwaarden gelden, etc. Op die manier voorkomt u onplezierige verrassingen!

Mogen wij u uitdagen?

4 maart 2019 Bax & van Beek Reacties uitgeschakeld voor Mogen wij u uitdagen?

De ANWB heeft op internet een quiz geplaatst. Hierbij ziet u 20 foto’s van alledaagse verkeerssituaties. Inmiddels hebben meer dan 90.000 mensen deze quiz gedaan. Het resultaat is dramatisch. 81.000 deelnemers maakten 4 fouten of meer en zakten voor deze test. Het blijkt dat men amper bekend is met nieuwe verkeersregels.

De vragen

  • Hoe hard mag je als automobiliste rijden op woonerven?
  • Mag je de mobiel tijdens het staan in de file in de hand houden?
  • Moet je losse fietslampjes aan je fiets bevestigen, of mag je die ook vastmaken aan je tas?
  • Mag je op een vierbaans autosnelweg een linksrijdende auto rechts inhalen?

U denkt nu vast: “dat zijn simpele vragen”!

Wij dagen u uit om de verkeersquiz toch eens te doen. Net als wij leert u hier waarschijnlijk toch weer iets van. Ook leuk om eens met uw huisgenoten te doen. Wie is nu echt de betere automobilist! U vindt de verkeersquiz via de volgende link: https://www.anwb.nl/verkeer/veiligheid/verkeersquiz

Extra waakzaamheid vereist bij kopen appartement

4 maart 2019 Bax & van Beek Reacties uitgeschakeld voor Extra waakzaamheid vereist bij kopen appartement

Indien u een appartement gaat kopen is het verstandig goed te onderzoeken of de Vereniging van Eigenaren VvE voldoende reserves heeft opgebouwd voor noodzakelijk groot onderhoud. In dit artikel leggen wij uit waarom.

Appartementen zijn er in veel soorten

In een gebouw kunnen meerdere, aparte woonruimtes aanwezig zijn. Denk aan een flat waarin zich bijvoorbeeld meer dan 100 woningen bevinden. Ook kunt u denken aan een winkelstraat waarboven een winkel een woning is gesitueerd.

In het spraakgebruik verstaan we onder een appartement een afzonderlijke woning in een groter gebouw. Let wel: indien u een appartement koopt, koopt u het recht om een gedeelte van het betreffende gebouw exclusief te mogen gebruiken.

Gemeenschappelijke voorzieningen

Bij een gebouw dat bestaat uit meerdere appartementen zijn er dus meerdere eigenaren. Elke eigenaar heeft het exclusieve recht op het gebruik van een specifiek deel van het gebouw (de woning of bijvoorbeeld de winkel). Daarnaast zijn alle eigenaren ook samen eigenaar van de gemeenschappelijke ruimtes. Dat is bijvoorbeeld de fundering waar het gebouw op staat. Of het dak van de woning. Dat dak is dus niet het exclusieve eigendom van de “bovenste” bewoner. Maar ook de centrale verwarming en centrale toegangsdeur zijn eigendom van alle bewoners.

Iedereen moet meebetalen aan gemeenschappelijke voorzieningen

Alle bewoners en gebruikers van het pand zijn samen financieel verantwoordelijk voor de gemeenschappelijke voorzieningen. Moet bijvoorbeeld het dak worden gerepareerd dan moeten alle bewoners van het pand daaraan meebetalen.

Het is wettelijk verplicht dat ten behoeve van elk gebouw waarin appartementen aanwezig zijn, een Vereniging van Eigenaars, VvE bestaat. Elke eigenaar van een appartement is dan verplicht lid van deze Vereniging van Eigenaars.

De Vereniging van Eigenaars is onder meer verplicht om een reservefonds op te bouwen voor toekomstig onderhoud van de gemeenschappelijke voorzieningen. Bij wet is bepaald dat de omvang van de reservering minimaal 0,5 % moet zijn van de herbouwwaarde van het gebouw of is gebaseerd op een meerjaren onderhoudsplan. Hiervan mag onder meer worden afgeweken indien 80 % van de eigenaren hiermee akkoord gaat. De consequentie is dan wel dat deze eigenaren bij groot onderhoud hun bijdrage direct beschikbaar moeten hebben. Dat gaat dan vaak om vele duizenden euro’s in één keer.

Veel VvE’s hebben onvoldoende reserve

Bij heel veel Verenigingen van Eigenaars is nog steeds sprake van geen of een veel te lage reservering voor groot onderhoud. Dit kan komen doordat bewoners die van plan zijn om binnen een paar jaar te verhuizen op de ledenvergadering tegen instelling van een onderhoudsfonds stemmen of een lager bedrag willen reserveren dan noodzakelijk is.

Probleem is echter dat indien er groot onderhoud moet plaatsvinden de kosten hiervan worden omgeslagen over alle eigenaren. Of de kosten komen uit het fonds óf de bewoners moeten op dat moment allemaal extra betalen.

Bij aanvragen kijken banken naar onderhoudsfonds

Indien u een appartement gaat kopen dan zult u hiervoor waarschijnlijk een geldlening (hypotheek) moeten afsluiten. Bij de beoordeling of u deze hypothecaire geldlening kunt afsluiten, gaan banken steeds kritischer kijken of er wel een actieve Vereniging van Eigenaars is en of er door deze vereniging voldoende geld is gereserveerd voor groot onderhoud. Is dit niet het geval dan komt het steeds vaker voor dat de bank de aanvraag voor een hypotheek afwijst.

Indien u het appartement heeft gekocht zonder financieringsvoorbehoud dan kan er in de situatie dat er onvoldoende geld is gereserveerd voor groot onderhoud voor u een groot probleem ontstaan. U bent verplicht de prijs van de woning te betalen en doet u dit niet dan moet u vaak een forse boete betalen (bijvoorbeeld 10 % van de koopsom) maar u kunt deze koopsom niet betalen omdat de bank niet bereid is om u een hypotheek te verstrekken.

Ons advies is dan ook om bij de aankoop van een appartement goed onderzoek (te laten) doen naar de activiteiten van de Vereniging van Eigenaars en te onderzoeken of er daadwerkelijk voldoende reseves zijn opgebouwd voor groot onderhoud voordat u een beslissing neemt om een appartement te kopen.

Fietsen en aansprakelijkheid bij schade. Weet u de weg?

4 maart 2019 Bax & van Beek Reacties uitgeschakeld voor Fietsen en aansprakelijkheid bij schade. Weet u de weg?

Lekker op de fiets naar het werk of de supermarkt. Maar helaas, u ziet een kuil in het fietspad niet en komt lelijk te vallen. Fiets en broek stuk. Maar erger nog, u raakt ook ernstig geblesseerd aan uw hand. Maanden revalidatie zijn nodig. En nu?

Verantwoordelijkheid Wegbeheerder

Artikel 16 Wegenwet is duidelijk: De gemeente heeft te zorgen dat de binnen haar gebied liggende wegen, met uitzondering van de wegen welke door het Rijk of een provincie worden onderhouden, in goede staat verkeren.

Deze verplichting geldt in gelijke mate voor wegen die onder beheer staan van het Rijk en de Provincie. Al deze instanties worden hierna “wegbeheerder” genoemd.

De wegbeheerder is niet alleen aansprakelijk voor de goede staat van de weg maar ook voor de weguitrusting. Hieronder vallen verlichtingsmasten, bussluizen, vluchtheuvels, etc.

Wanneer aansprakelijk?

In zijn algemeenheid kan worden aangenomen dat een wegbeheerder aansprakelijk is voor de schade die iemand lijdt als gevolg van gebreken aan de weg en weguitrusting die bij normaal weggedrag een gevaar en een risico op schade opleveren voor de weggebruiker.

Normaal weggedrag houdt in dat een fietser de normale oplettendheid in acht neemt. Oneffenheden in de weg die goed zichtbaar zijn, kunnen ertoe leiden dat de rechter tot het oordeel komt dat deze kuil geen gevaar oplevert omdat deze voor een oplettende fietser goed te zien is.

Wanneer niet aansprakelijk

Een wegbeheerder is niet aansprakelijk wanneer in redelijkheid de schade niet te voorkomen was. Neem als voorbeeld dat onbekenden in de avonduren het waarschuwingsbord “Let op: scherpe bocht naar rechts” weghalen, en enkele uren nadien een automobilist te laat instuurt en tegen een boom rijdt. Van een wegbeheerder kan nu eenmaal niet worden verwacht dat deze elke minuut van de dag elk stuk weg bewaakt.

De wegbeheerder is ook niet aansprakelijk indien hij kan bewijzen dat het ongeval te wijten is aan het wangedrag van het slachtoffer. Wanneer een automobilist binnen de bebouwde kom met 90 kilometer de scherpe bocht naar rechts “mist”, dan kan de automobilist niet met succes de wegbeheerder aansprakelijk stellen met als argument dat al enige tijd het waarschuwingsbord “scherpe bocht naar rechts” verdwenen was en dat de wegbeheerder dit niet tijdig heeft vervangen.

Nuances

De rechtspraak over de aansprakelijkheid van de wegbeheerder laat zien dat er veel nuances zijn. De vraag of de wegbeheerder een verwijt kan worden gemaakt de weg onvoldoende onderhouden te hebben, hangt bijvoorbeeld ook af van het gebruik van die weg. Een gebrek op een smal fietspad dat zelden wordt gebruikt, leidt minder snel tot aansprakelijkheid van de wegbeheerder dan een doorgaand fietspad waarvan elke dag talloze fietsers gebruik maken. Voorts geldt de risico-aansprakelijkheid van de wegbeheerder alleen voor openbare en verharde wegen.

Conclusie

Wegbeheerders kunnen onder omstandigheden risicoaansprakelijk zijn ten gevolge van een slecht onderhouden weg waardoor de gebruiker van die weg schade heeft geleden. In de praktijk zullen wegbeheerders aansprakelijkheid vaak afwijzen door bijvoorbeeld te stellen dat het gebrek in de weg voor een oplettende gebruiker goed waarneembaar was. Wij zien dan ook dat wij vaak meer dan één brief moeten opstellen om de wegbeheerder zo ver te krijgen aansprakelijkheid te erkennen. Zeker voor dit soort situaties kan een rechtsbijstandverzekering goede diensten bewijzen.

Heeft u schade aan bijvoorbeeld uw auto en meent u dat de wegbeheerder hiervoor een verwijt valt te maken, zorg dan voor foto’s en getuigen en neem contact met ons kantoor op.

Boeterente bij hypotheken: hoe zit dit?

17 december 2018 Bax & van Beek Reacties uitgeschakeld voor Boeterente bij hypotheken: hoe zit dit?

U leent tijdelijk van iemand geld en spreekt af dat u op een bepaald moment de lening zult terugbetalen. U heeft daarna een financiële meevaller waardoor u de lening eerder kunt terugbetalen dan u verwachtte. U denkt dat degene van wie u het geld geleend heeft hier blij mee zal zijn. Maar wat blijkt? U moet een boete betalen! Dat klinkt vreemd. Maar bij hypotheken is dat gebruikelijk. In dit artikel leggen wij u dit uit.

Bank leent zelf
Wanneer u een woning wilt kopen, zult u hiervoor waarschijnlijk een lening moeten afsluiten bij een bank. Het geld dat hij aan u leent, leent de bank zelf ook. De bank heeft immers geen geldpers in de kelder staan. De winst van de bank wordt behaald doordat de bank aan u een iets hogere rente rekent dan hij zelf betaalt aan degene die het geld aan hem uitleent. In de ideale situatie probeert de bank een evenwicht aan te brengen in de afspraken die de bank maakt met de mensen die geld lenen van de bank en mensen die geld lenen aan de bank. Maakt u een afspraak met de bank om tegen een bepaald rentepercentage voor 10 jaar geld te lenen, dan zal de bank proberen iemand te vinden die voor deze periode het geld aan de bank wil lenen.

Bij rentedaling ontstaat verlies voor de bank
Stel, u leent van de bank €100.000,- voor een periode van tien jaar tegen een rente van 5%. De bank spreekt met een van haar spaarders af dat deze €100.000,- voor een periode van 10 jaar bij de bank zal stallen tegen een rente van 4%. Zolang alle partijen de afspraak van tien jaar nakomen is er niets aan de hand.

Maar na vijf jaar kan de rente voor dit soort leningen sterk zijn gedaald naar bijvoorbeeld 2,5%. U kunt dan besluiten een nieuwe lening af te sluiten om met het geld dat u leent de oude lening af te lossen. U heeft dan een rentevoordeel van 2,5%, maar de bank heeft een verlies. Immers de bank moet nog 5 jaar aan de spaarder een rente van 4% betalen terwijl hij het geld dat hij van u terugontvangt nog maar tegen 2,5% kan uitlenen.

Dit voorbeeld is sterk vereenvoudigd. Maar in de kern geeft het wel aan waar het om gaat wanneer we spreken over boeterente.

U mag zonder aanvullende kosten jaarlijks een bepaald bedrag aflossen
In vrijwel elke hypotheekovereenkomst is opgenomen dat u jaarlijks een bepaald percentage van de hoofdsom zonder boete mag aflossen. Meestal bedraagt dit percentage 10%. Dit recht geldt per jaar. Wanneer u in jaar 1, 2 en 3 niet aflost, mag u dus niet in het vierde jaar 40% boetevrij aflossen.

Berekening van de hoogte van de boete
De bank mag de werkelijke schade die hij lijdt als gevolg van het feit dat u eerder dan afgesproken de lening aflost, op u verhalen. Dit wordt “boeterente” genoemd. De berekening van de hoogte van deze boeterente is ingewikkeld. Krijgt u hiermee te maken dan adviseren wij u de opgelegde boeterente door ons of een andere deskundige goed te laten controleren.

Opgebouwde waarde telt niet mee
Stel, u heeft een levensverzekering waarmee u vermogen opbouwt om de hypotheeklening af te lossen. Ga in dit voorbeeld ervan uit dat deze verzekering op het moment dat u wilt aflossen een waarde heeft van €50.000,-. U wilt uw hypotheek van €70.000,- vervroegd aflossen. Wordt de boeterente dan over €70.000,- of over €20.000,- berekend? Banken gaan dan in de praktijk uit van €70.000,-. Dit is immers het bedrag dat ze eerder dan was afgesproken terugkrijgen. (In dit voorbeeld is afgezien van de mogelijkheid om jaarlijks boetevrij een bedrag af te lossen).

Wat als de rente stijgt?
In de voorbeelden hierboven hebben we telkens gesproken over een dalende marktrente. Maar wat nu als de rente is gestegen? Bijvoorbeeld in ons voorbeeld van hierboven naar 7,5%? Als u op dat moment aflost is er voor de bank geen verlies. Immers de bank kan het ontvangen geld direct weer uitlenen tegen een hoger rentepercentage dan u betaalde. Dat is dus winst voor de bank.

De mogelijkheid is dat hypotheekrentes in de komende tijd gaan stijgen. Indien dit het geval is, zullen de situaties waarin boeterente moet worden betaald minder vaak voorkomen.

Gaat u door verkoop van de woning de hypotheek vervroegd aflossen, bijvoorbeeld omdat u de oude hypotheek niet kunt meeverhuizen voor de financiering van de nieuwe woning, dan is ons advies om altijd goed in kaart te brengen of en zo ja hoe groot de boeterente zal zijn. Het kan hierbij gaan om zeer aanzienlijke bedragen van vele duizenden euro’s. Zoals aangegeven, wijst de praktijk uit dat het verstandig is de berekeningen van de bank goed te controleren. Ons kantoor is u hierbij uiteraard graag van dienst!

Klein verschil in rentepercentage kan groot verschil in kapitaal opleveren

17 december 2018 Bax & van Beek Reacties uitgeschakeld voor Klein verschil in rentepercentage kan groot verschil in kapitaal opleveren

Is 1% verschil in rendement dat u ontvangt bij de ene of de andere verzekeraar of bank nu iets om u echt druk over te maken? Wij vinden van wel. Wij denken dat u deze mening deelt na het lezen van dit artikel.

Langjarige contracten
Bij een aantal financiële producten neemt u beslissingen voor een lange periode. Denk bijvoorbeeld aan een hypotheek met een looptijd van 30 jaar of de pensioenregeling. Bij dit soort producten wilt u vaak na lange tijd over een bepaald kapitaal beschikken. Bijvoorbeeld een kapitaal dat groot genoeg is om uw hypotheekschuld af te lossen. Of een kapitaal waarmee u voor de rest van het leven van u en uw partner maandelijks een uitkering ontvangt als aanvulling op de AOW.

Banken en verzekeraars bieden dit soort producten aan. Daarbij zijn er (grote) verschillen in de kosten die deze instellingen voor soortgelijke producten rekenen. Daarnaast zijn er verschillen in de vermogensgroei die deze instellingen met uw premies weten te behalen.

Wat is nu 1%?
Wanneer u de kosten of rendementen van diverse aanbieders zou vergelijken dan komt u verschillen tegen. Die verschillen kunnen makkelijk meerdere procenten zijn. Wij kunnen ons voorstellen dat u bij een verschil van 1% wellicht denkt dat dit een verwaarloosbaar verschil is en dat dit dus niet zo zwaar in uw beslissing hoeft te wegen. Dat een verschil van 1% ertoe kan doen, laten wij u zien in het onderstaand staatje.

In dit staatje gaan wij ervan uit dat u €50.000 stort. U draagt de bank op dit geld 30 jaar voor u te beheren. Hierbij heeft u de keuze tussen bank A die over deze 30 jaar voor u een gemiddeld rendement (opbrengsten minus kosten) behaalt van 2%. Bank B doet het iets beter en behaalt 3%. Dus dat “ene procentje” waar wij ons dagelijks zo druk over maken. Waarom wij dit doen? We laten het u zien:

Bank A Bank B
Inleg €50.000 Inleg €50.000
Duur 30 jaar Duur 30 jaar
Gemiddeld rendement 2% Gemiddeld rendement 3%
Eindkapitaal: €90.568 Eindkapitaal: €121.363

1% rendementsverschil betekent in dit voorbeeld een verschil in einduitkering van maar liefst 34%

Dat verschil in rendement speelt op veel momenten
Een beperkt rendementsverschil heeft dus grote invloed op het vermogen dat u over langere tijd opbouwt.

Er zijn veel verzekeraars en banken. Allemaal hanteren zij eigen kosten en voeren ze een eigen beleid om het door u aan hen toevertrouwde vermogen te beheren. Die verschillen leiden tot verschillen in het kapitaal dat u op het eind van de looptijd van het product ontvangt.

Wij beschikken over de informatie over kosten en rendementen van alle belangrijke financiële instellingen die in Nederland actief zijn. Deze informatie gebruiken wij om voor u een passende keuze te maken. Wij maken ons dus inderdaad heel druk om 1% verschil. U snapt nu waarschijnlijk wel waarom wij dit voor u doen.

Vuurwerk en schade

17 december 2018 Bax & van Beek Reacties uitgeschakeld voor Vuurwerk en schade

Wanneer mag vuurwerk worden verkocht?
1. Dit jaar mag er alleen vuurwerk worden verkocht op vrijdag 28, zaterdag 29 en maandag 31 december.
2. In het buitenland mag er alleen consumentenvuurwerk worden gekocht dat voldoet aan de Nederlandse wetgeving. De invoer moet digitaal worden gemeld bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Voor particulieren is dit eigenlijk niet te doen.
3. Het is verboden om vuurwerk thuis te laten bezorgen per post of pakketpost. Het online bestellen van vuurwerk kan wel wanneer het vuurwerk vervolgens op 28/29 of 31 december wordt opgehaald, maar mag dus niet “als pakketje” bezorgd worden.

Wanneer mag het vuurwerk worden afgestoken?
Als hoofdregel geldt dat het afsteken van vuurwerk alleen mag op 31 december vanaf 18.00 uur ’s avonds tot 1 januari 2.00 uur ’s nachts. Buiten deze tijden is het afsteken strafbaar. Per gemeente kunnen er gebieden worden aangewezen waar het afsteken van vuurwerk verboden is.

Wat als het vuurwerk de auto beschadigt?
Gaat door vuurwerk de auto in brand dan zal deze schade meestal worden vergoed op de beperkt casco verzekering van de auto alsmede op de volledige casco verzekering. Er vindt geen vergoeding plaats wanneer de auto uitsluitend WA-verzekerd is. Is degene die het vuurwerk heeft afgestoken bekend én kan deze een verwijt worden gemaakt dat dit vuurwerk uw auto in de brand heeft gezet, dan kan geprobeerd worden uw schade op deze dader te verhalen.

Raakt door vuurwerk alleen de lak van de auto beschadigd dan zal deze schade in het algemeen alleen door de volledig cascoverzekering worden vergoed. U moet er dan wel rekening mee houden dat dit gevolgen kan hebben voor de opgebouwde no-claim korting.

Schade aan de woning
Raakt door vuurwerk de woning beschadigd dan wordt deze schade in het algemeen vergoed door de opstalverzekering. Ook wanneer u zelf de vuurpijl heeft afgestoken die vervolgens het rieten dak van uw woning in brand zet. De verzekeraar kan de uitkering van schade weigeren wanneer er sprake is van opzet of grove schuld.

Schade aan kleding en bril
Krijgt u door vuurwerk brandplekken in uw kleding of raakt uw bril beschadigd dan is deze schade bij sommige verzekeraars gedekt wanneer u bij deze maatschappij de inboedelverzekering met de meest uitgebreide dekking heeft afgesloten inclusief vergoeding voor “schroei-schade”.

Letsel
Bij letsel worden de medische kosten vergoed door de zorgverzekeraar.

Verlies aan arbeidsvermogen
Vindt door het vuurwerk letsel plaats dat leidt tot verlies van bepaalde functies van het lichaam dan kan dit gevolgen hebben voor het kunnen voortzetten van de studie of het kunnen uitoefenen van bepaalde beroepen. Tenzij het slachtoffer een arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft, zullen deze kosten in het algemeen voor rekening blijven van het slachtoffer. Al is bekend wie het vuurwerk heeft afgestoken en het letsel heeft veroorzaakt, dan zal moeten worden aangetoond dat deze persoon onvoorzichtig heeft gehandeld en het slachtoffer zelf niets verweten kan worden. In de praktijk is te zien dat verhaal van dit soort schades heel lastig is.

Schade? Direct aan ons melden
Wij hopen het uiteraard niet. Maar krijgt u tijdens de komende jaarwisseling schade als gevolg van vuurwerk, informeer ons dan direct.

Uw zorgverzekering in 2019

17 december 2018 Bax & van Beek Reacties uitgeschakeld voor Uw zorgverzekering in 2019

Rondom de zorgverzekering vinden in 2019 een aantal aanpassingen plaats. Wij zetten de belangrijkste veranderingen voor u op een rij.

Zorgtoeslag gaat omhoog
We starten maar meteen met het goede nieuws: Voor mensen met een laag inkomen gaat de zorgtoeslag omhoog. Alleenstaanden krijgen er tot €92,- bij, meerpersoonshuishoudens gaan er maximaal €277,- op vooruit. Of u recht heeft op zorgtoeslag hangt af van uw inkomen. Daarbij gaat het om uw verzamelinkomen. Dit is uw inkomen na aftrekposten, zoals de hypotheekrenteaftrek. Via de link hieronder kunt u berekenen of u recht hebt op zorgtoeslag.
https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/

Eigen risico blijft gelijk
Het verplicht eigen risico blijft in 2019 €385,-. Dit bedrag is gelijk aan de hoogte van het eigen risico in 2018. Bepaalde kosten zijn vrijgesteld van het eigen risico. Een bezoek aan de huisarts valt bijvoorbeeld niet onder het eigen risico. Krijgt u te maken met een nota voor het eigen risico en kunt u dit bedrag niet in één keer betalen? Veel zorgverzekeraars bieden dan een regeling aan waarbij u dit bedrag in termijnen betaalt.

Wijzigen van zorgverzekeraar moet voor 1 januari 2019
Indien u uw huidige zorgverzekering wilt beëindigen dan moet u vóór 1 januari 2019 opzeggen en moet u vóór 1 februari 2019 een nieuwe zorgverzekering afsluiten. U bent dan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2019 verzekerd. Wilt u uw zorgverzekering nog aanpassen, neem dan voor 31 december 2018 contact met ons op.

Ondergaat u op dit moment een medische behandeling waarvoor uw huidige zorgverzekering op grond van het basispakket een aparte machtiging heeft gegeven, dan neemt een eventuele nieuwe verzekeraar deze over. Maar let op: dit geldt niet altijd voor vergoedingen die zijn afgesproken op grond van een aanvullende zorgverzekering. Het is dus belangrijk dat u hierover zekerheid krijgt voordat u wisselt van verzekeraar.

Hoger eigen risico levert een lagere premie op
Veel zorgverzekeraars bieden de mogelijkheid een hoger eigen-risico te nemen dan het basis-eigenrisico van €385,-. De maandelijkse premie van de zorgverzekering daalt dan. Als vuistregel kunt u aanhouden dat de keuze voor een hoger bedrag aan eigen risico leidt tot korting op de premie van 50% van het extra eigen risico. Kiest u bijvoorbeeld een extra hoog eigen risico van €500,- boven op de basis van €385,- dan zal de jaarpremie van de zorgverzekering met circa €250,- dalen.

Een levenstestament. Een onderwerp om tijdig over na te denken

11 december 2018 Bax & van Beek Reacties uitgeschakeld voor Een levenstestament. Een onderwerp om tijdig over na te denken

In een levenstestament kunt u een aantal belangrijke wensen vastleggen waarvan u wilt dat deze geëerbiedigd worden wanneer u zelf niet meer in staat bent deze uit te voeren.

Met een levenstestament houdt u zelf de regie
In een levenstestament neemt u uw wensen op voor het moment dat u door ziekte of een ongeval niet meer in staat bent om bepaalde zaken zelf te regelen. In het levenstestament kunt u iemand aanwijzen, bijvoorbeeld uw partner of uw kinderen, in wie u vertrouwen heeft dat zij uw belangen goed zullen behartigen indien u dit zelf niet meer kunt.

Een levenstestament bestaat vaak uit twee onderdelen
De onderwerpen in een levenstestament worden vaak in twee onderdelen gesplitst:
● Onderwerpen die te maken hebben met financiële zaken; en
● Onderwerpen die te maken hebben met medische en persoonlijke zaken.

Voorbeelden van financiële onderwerpen
De financiële onderwerpen die in een levenstestament geregeld kunnen worden, zijn bijvoorbeeld:
● Toegang tot de verzameling digitale codes die gebruikt worden voor banken, sociale media, leveranciers, overheid, etc.;
● De wijze waarop de communicatie met de bank en belastingdienst gaat plaatsvinden: wie wordt de gemachtigde indien u zelf deze handelingen niet kunt uitvoeren;
● Instructies voor de verkoop van de woning indien u hierin niet meer zelfstandig kunt wonen.

Voorbeelden van medische en persoonlijke onderwerpen
In een levenstestament kunt u ook aangeven:
● Of u bij ernstige calamiteiten wel of geen medische behandeling en/of reanimatie wilt;
● Wat uw visie is op een waardig en menselijk einde van uw leven;
● De wensen rondom uw uitvaart;
● De verzorging van uw huisdieren indien u hiertoe niet meer zelf in staat bent.

Vertrouwenspersoon benoemen.
In een levenstestament wijst u iemand aan in wie u vertrouwen heeft. Deze persoon, de gemachtigde, zal dan namens u gaan handelen indien u hiertoe niet meer in staat bent. U kunt meerdere mensen als gemachtigde aanstellen. Bijvoorbeeld voor de financiële onderwerpen het ene kind en voor de andere onderwerpen een ander kind. Wat wel belangrijk is dat banken, verzekeringsmaatschappijen maar ook artsen slechts contact willen hebben met één gemachtigde.

Centraal registreren
Een notaris kan uw levenstestament aanmelden bij het Centraal Levenstestamentenregister (CLTR). Inschrijving is overigens geen verplichting. Uitsluitend notarissen kunnen in dit register zien of er een levenstestament is ingeschreven. Een notaris zal alleen aan direct belanghebbenden informatie kunnen geven over de inhoud van het levenstestament.

Brochure beschikbaar
De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie heeft een heldere brochure opgesteld over het levenstestament. U kunt deze brochure via de volgende link downloaden https://www.notaris.nl/files/Brochures/brochure-wie-geeft-u-het-vertrouwen.pdf?a3233cacf3

Indien u ondersteuning wilt hebben bij het opstellen van een levenstestament, dan kan de notaris u hierbij behulpzaam zijn. Heeft u nog geen contact met een notaris en weet u niet goed welke notaris u zult kiezen? Neem contact op met ons kantoor. Ons kantoor werkt regelmatig samen met verschillende notarissen. Wij zullen u graag adviseren welke notaris voor uw vraag naar ons idee goed bij u past.

Aflossingsvrije hypotheek verhuist vaak mee

11 december 2018 Bax & van Beek Reacties uitgeschakeld voor Aflossingsvrije hypotheek verhuist vaak mee

Een aflossingsvrije hypotheek is een lening voor de financiering van de woning waarvoor met de bank is afgesproken dat gedurende de leningsperiode er geen aflossingen op de schuld plaatsvinden. Het terugbetalen van de lening gebeurt dan op het eind van de looptijd in één keer.

Een aantal voordelen van een aflossingsvrije hypotheek
Een aflossingsvrije hypotheek heeft een aantal voordelen. Onder meer blijft de lening gedurende de hele periode staan en wordt hierover rente betaald. Deze rente is voor een deel fiscaal aftrekbaar. In het verleden was het maximaal te behalen fiscale voordeel voor veel mensen een reden om een aflossingsvrije hypotheek af te sluiten. Een ander voordeel is dat, omdat er tussentijds geen aflossing plaats vindt en er alleen rente hoeft te worden betaald, de maandelijkse woonlasten lager zijn dan wanneer naast de rente ook maandelijks een aflossing zou plaatsvinden.

Ook nadelen
Een aflossingsvrije hypotheek heeft echter ook nadelen. Doordat er gedurende de looptijd niet wordt afgelost moet over het volledige, geleende bedrag rente worden betaald. Wanneer het inkomen, bijvoorbeeld na pensionering, daalt dan kunnen de woonlasten te zwaar worden. Zeker wanneer door marktomstandigheden de rente ook nog eens stijgt. Ook moet in beginsel op het eind van de looptijd de lening worden afgelost. Is er onvoldoende kapitaal om de lening af te lossen, dan kan dit tot gevolg hebben dat de woning verkocht moet worden. Dit is niet nodig als op dat moment een nieuwe lening kan worden afgesloten. Maar of dit kan, hangt af van het inkomen van degene die op dat moment de hypotheek wil afsluiten.

Bij verhuizing
Woningeigenaren die zo’n aflossingsvrije hypotheek hebben nemen in 90% van de gevallen waarin zij naar een andere woning verhuizen deze hypotheek mee. In Nederland gaat het dan gemiddeld om €145.000,- geld dat aflossingsvrij blijft geleend.

Niet langer fiscaal aftrekbaar
De politiek wil het aantal aflossingsvrije hypotheken terugdringen. Daarom is al in 2013 besloten dat de rente over nieuwe aflossingsvrije hypotheken niet langer van het belastbaar inkomen in mindering mag worden gebracht. Maar iedereen die op dat moment al een aflossingsvrije hypotheek had bleef dit fiscale voordeel houden. Ook wanneer de aflossingsvrije hypotheek wordt gebruikt voor de financiering van een nieuwe woning.

Laat u niet verrassen!
Op dit moment zijn er circa 1 miljoen aflossingsvrije hypotheken. In totaal gaat het om circa 340 miljard euro. In de meeste gevallen geeft dat geen reden tot zorg. Bijvoorbeeld omdat de woningeigenaar niet tussentijds de lening aflost maar wel maandelijks, bijvoorbeeld via een levensverzekering geld spaart, om de lening op het eind van de looptijd af te lossen. Of omdat de waarde van de woning inmiddels veel hoger is dan de lening. Maar ook is er geen probleem wanneer het toekomstig inkomen, dus ook na pensionering, voldoende is om de hypotheeklasten, ook zonder hypotheekrenteaftrek te kunnen blijven betalen.

Naar schatting zijn er 100.000 eigenaren die, wanneer zij niet tijdig maatregelen nemen, in de toekomst wél in de financiële problemen komen. Wie dat exact zijn, is echter niet precies bekend.

Het is dan ook raadzaam om wanneer u een aflossingsvrije hypotheek heeft samen met ons te onderzoeken of het verstandig is om maatregelen te nemen. Indien dit het geval is dan is het zeker niet zo dat alleen vrijwillige tussentijdse aflossing van een gedeelte van de schuld de enige optie is. Andere oplossingen kunnen in uw situatie veel verstandiger zijn.

Ons advies, als u een aflossingsvrije hypotheek heeft, is daarom: neem alleen beslissingen nadat u zich goed heeft laten voorlichten en gebruik momenten als bijvoorbeeld verhuizing om u ook op dit punt goed te laten adviseren. Wij zijn u ook op dit gebied graag van dienst.