Bel mij terug !

Bij het bezoeken van onze site, stemt u als gebruiker in met de volgende bepalingen:

Uitsluiting aansprakelijkheid

iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade “ direct dan wel indirect “ ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site, wordt door ons uitdrukkelijk afgewezen. Wij bieden geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site.

Informatie van deze site
Wij streven ernaar dat alle informatie op deze site correct is. Wij streven er eveneens naar dat alle informatie die is opgenomen in deze site aangeboden modules correct is en dat deze modules juist en ononderbroken functioneren. Wij wijzen echter iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie dan wel in het functioneren van de op deze site aangeboden modules. Wij aanvaarden evenmin aansprakelijkheid voor onvolledig dan wel onjuistheid van informatie van derden waarnaar in deze website wordt verwezen. Hoewel wij alles in het werk zullen stellen om de online verzending van gegevens zo betrouwbaar en veilig mogelijk te laten verlopen, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid met betrekking tot gevolgen en/of schade ontstaan door de online verzending van gegevens door gebruikers van deze website. Alle informatie op deze site (waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, verwijzingen of hyperlinks naar andere sites) kan zonder voorafgaande aankondiging door ons worden gewijzigd.

Eventuele op deze website verstrekte informatie over verzekeringen, hypotheken, geldzaken, beleggingen en dergelijke of op juridisch of fiscaal terrein, dan wel in dit verband gedane aanbevelingen, mogen nimmer worden opgevat als een persoonlijk advies. U dient de juistheid en volledigheid van deze informatie altijd te verifiëren en de informatie altijd in samenspraak met ons dan wel met uw juridisch- of belastingadviseur voor uw persoonlijke situatie evalueren.

Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzingen en hyperlinks naar andere sites welke niet ons eigendom zijn dienen enkel ter informatie van de gebruiker van deze site. Deze sites worden niet door ons onderhouden en wij hebben geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van deze sites. Wij geven dan ook geen enkele garantie noch aanvaarden enige aansprakelijkheid met betrekking tot de toegankelijkheid en de inhoud van die sites.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle op deze sites afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo’s, woord- en beeldmerken zijn eigendom van of in licentie bij ons dan wel andere partijen en worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden materiaal op deze site (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of al dan niet tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden.

Virussen
Wij garanderen niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.